ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 7 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครูที่ปรึกษา : ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26613 ด.ญ.นภัสสร ธิทะ '3/11 1 28-06-2024 16:02:41
2 26651 นางสาวพรพัชชา กุลสุวรรณ '3/11 4 06-06-2024 13:21:55
3 26662 ด.ช.จิรพัฒน์ แก้วนวล '3/11 7 28-06-2024 19:32:47
4 26664 ด.ช.ธนกฤต โสดา '3/11 9 28-06-2024 19:30:59
5 26666 ด.ช.ธนันชนัย ร่วมใจ '3/11 10 05-06-2024 16:02:29
6 26667 ด.ช.ธีรพิชญ์ ธิมาไชย '3/11 11 28-06-2024 16:52:52
7 26670 ด.ช.ภูมิพัฒน์ พัฒนปรีชานนท์ '3/11 13 01-07-2024 06:10:45
8 26680 ด.ญ.ขวัญจิรา คำเงิน '3/11 20 05-06-2024 13:48:56
9 26681 ด.ญ.ชุติกาญจน์ หมื่นอินทร์ '3/11 21 05-06-2024 13:49:31
10 26683 นางสาวทักษอร ก่อสร้าง '3/11 23 05-06-2024 13:49:52
11 26684 นางสาวนันทิชา ป๊อกถา '3/11 24 06-06-2024 07:52:55
12 26685 ด.ญ.บัณฑิตา คลาปูน '3/11 25 05-06-2024 20:49:36
13 26686 ด.ญ.บุญยวีร์ ยอดพังเทียม '3/11 26 05-06-2024 13:49:47
14 26687 ด.ญ.ปาณิสรา อำนา '3/11 27 05-06-2024 13:49:06
15 26690 ด.ญ.พิชญ์ชานันท์ ฉลาดแหลม '3/11 29 28-06-2024 16:03:17
16 26694 นางสาวศรัณยา ช่างเก็บ '3/11 32 05-06-2024 21:45:39
17 26696 ด.ญ.อัจฉรา ดีสา '3/11 34 06-06-2024 13:18:08
    ||   Export To Excel File