ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 69 กิจกรรม สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง

ครูที่ปรึกษา : นางเกวลิน วุฒิสาร
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26127 นางสาวบุริณฑร์รภัส กว้างขวาง '4/2 4 06-06-2024 13:34:47
2 26183 นางสาวจิรภิณญา เชยบาล '4/2 7 06-06-2024 13:34:47
3 26201 นางสาวปพิชญา สุทธะ '4/2 8 06-06-2024 13:34:47
4 26217 นายพงศภัค ส่วยกิติ '4/2 9 06-06-2024 13:34:47
5 26238 นางสาวนรีกานต์ มูลธิดา '4/2 11 06-06-2024 13:34:47
6 26263 นายพีรพัฒน์ ใจปา '4/2 13 06-06-2024 13:34:47
7 26279 นางสาวพรนภา แสงจันทร์ '4/2 14 06-06-2024 13:34:47
8 26280 นางสาวพัชราภรณ์ จุฬารี '4/2 15 06-06-2024 13:34:47
9 26282 นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร '4/2 16 06-06-2024 13:34:47
10 26303 นายพิชยากร การช่างทำ '4/2 17 06-06-2024 13:34:47
11 26304 นายภควัต ขัติยะ '4/2 18 06-06-2024 13:34:47
12 26306 นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร '4/2 19 06-06-2024 13:34:47
13 26357 นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด '4/2 25 06-06-2024 13:34:47
14 26385 นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ '4/2 28 06-06-2024 13:34:47
15 26389 นายรัตนากร ธิการาช '4/2 29 06-06-2024 13:34:47
16 26407 นางสาววิชญาดา จินดาธรรม '4/2 30 06-06-2024 13:34:47
17 26411 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข '4/2 31 06-06-2024 13:34:47
18 26438 นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน '4/2 33 06-06-2024 13:34:47
19 26447 นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค '4/2 34 06-06-2024 13:34:47
20 27736 นางสาวณัฏฐนันท์ กุมศักดิ์ '4/2 35 06-06-2024 13:34:47
21 28249 นายณัฐวัตร พรมวงศ์ '4/2 36 06-06-2024 13:34:47
22 28250 นายรชต วิชัยศร '4/2 37 06-06-2024 13:34:47
23 28251 นางสาวธิติกานต์ ยาผัด '4/2 38 06-06-2024 13:34:47
24 26450 นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ '4/3 32 13-06-2024 10:57:43
    ||   Export To Excel File