ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 68 กิจกรรม Science club

ครูที่ปรึกษา : ครูพิมใจ พรมสี
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26112 นายธนพัต ใจคำ '4/11 9 06-06-2024 13:32:11
2 26131 นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน '4/11 12 06-06-2024 13:32:11
3 26134 นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ '4/11 13 06-06-2024 13:32:11
4 26135 นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม '4/11 14 06-06-2024 13:32:11
5 26214 นายธนพัฒน์ แสนธนะ '4/11 19 06-06-2024 13:32:11
6 26215 นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร '4/11 20 06-06-2024 13:32:11
7 26218 นายภัทรกร มหาวงศนันท์ '4/11 21 06-06-2024 13:32:11
8 26234 นางสาวธนัชพร เชียงทา '4/11 22 06-06-2024 13:32:11
9 26309 นายอติกันต์ วันต๊ะ '4/11 25 06-06-2024 13:32:11
10 26373 นายปภาวิน สิริปูญโณ '4/11 27 06-06-2024 13:32:11
11 27918 นางสาวนรินทร์พร หีบแก้ว '4/11 32 06-06-2024 13:32:11
12 27919 นางสาววริษา คำมูล '4/11 33 06-06-2024 13:32:11
13 27921 นางสาวอภิชญา อินต๊ะยศ '4/11 35 06-06-2024 13:32:11
    ||   Export To Excel File