ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 67 กิจกรรม English Corner

ครูที่ปรึกษา : ครูโสพิน ไชยะ ,ครูจุฬา หน่อคำหล้า, Mr. Thinley Yoezer
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27881 ด.ช.กวีเอก อุตุภรณ์ '1/12 1 06-06-2024 13:26:24
2 27882 ด.ช.วัชรวิชญ์ ปิงสุแสน '1/12 2 06-06-2024 13:26:24
3 27883 ด.ช.ขุนธีระราชย์ สุขประเสริฐ '1/12 3 06-06-2024 13:26:24
4 27884 ด.ช.จักรพงศ์ ปงใจ '1/12 4 06-06-2024 13:26:24
5 27885 ด.ช.ชญานนท์ คำลือ '1/12 5 06-06-2024 13:26:24
6 27886 ด.ช.ณัฐนนท์ พรมพาน '1/12 6 06-06-2024 13:26:24
7 27887 ด.ช.เตชภูมิ ท่าเรือ '1/12 7 06-06-2024 13:26:24
8 27888 ด.ช.ธีร์วริทธิ์ วินันท์ '1/12 8 06-06-2024 13:26:24
9 27889 ด.ช.นครินทร์ ยศปินตา '1/12 9 06-06-2024 13:26:24
10 27890 ด.ช.นภสินธุ์ สุอำ '1/12 10 06-06-2024 13:26:24
11 27891 ด.ช.นารา บุญทา '1/12 11 06-06-2024 13:26:24
12 27892 ด.ช.นาวิน จรูญจิรเสถียร '1/12 12 06-06-2024 13:26:24
13 27893 ด.ช.ปฎิญญา เกตุแก้ว '1/12 13 06-06-2024 13:26:24
14 27894 ด.ช.ปราโมทย์ สุกาโก '1/12 14 06-06-2024 13:26:24
15 27895 ด.ช.พชรพล ทับนาค '1/12 15 06-06-2024 13:26:24
16 27896 ด.ช.พัสกร พรมสอน '1/12 16 06-06-2024 13:26:24
17 27897 ด.ช.ศรัณย์พงษ์ สุวรรณเสน '1/12 17 06-06-2024 13:26:24
18 27898 ด.ช.สุวิศิษฏ์ แย้มเยื้อน '1/12 18 06-06-2024 13:26:24
19 27899 ด.ช.อาชินณภัทร์ สุขเจริญ '1/12 19 06-06-2024 13:26:24
20 27900 ด.ญ.วิชญาดา วิชัยเนตร '1/12 20 06-06-2024 13:26:24
21 27901 ด.ญ.ณัฐมนต์ แก้วมาลา '1/12 21 06-06-2024 13:26:24
22 27902 ด.ญ.ปาริสรา วงศ์วุฒิ '1/12 22 06-06-2024 13:26:24
23 27903 ด.ญ.ปิญะธิดา โชคมณีนุช '1/12 23 06-06-2024 13:26:24
24 27904 ด.ญ.พชรรัชต์ ผาแก้ว '1/12 24 06-06-2024 13:26:24
25 27905 ด.ญ.พิชญา เนียมถนอม '1/12 25 06-06-2024 13:26:24
26 27906 ด.ญ.พิมพ์นารา อินปันส่วน '1/12 26 06-06-2024 13:26:24
27 27907 ด.ญ.ยมลพร จดคำ '1/12 27 06-06-2024 13:26:24
28 27908 ด.ญ.วัชรีพร แก้วจำปา '1/12 28 06-06-2024 13:26:24
29 27909 ด.ญ.วิรัญชนา ไชยปันดิ '1/12 29 06-06-2024 13:26:24
30 27910 ด.ญ.ศุภัชญา บุญเสงี่ยม '1/12 30 06-06-2024 13:26:24
    ||   Export To Excel File