ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 66 กิจกรรม ศึกษาค้นคว้าอิสระ

ครูที่ปรึกษา : ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26744 ด.ช.กรกฤต คำมูล '3/1 1 06-06-2024 13:18:48
2 26746 ด.ช.ธีร์ธวัช ตะถา '3/1 2 06-06-2024 13:18:48
3 26747 ด.ช.นัทธพงศ์ รูปกลม '3/1 3 06-06-2024 13:18:48
4 26748 ด.ช.พงศกร ชินายศ '3/1 4 06-06-2024 13:18:48
5 26750 ด.ช.ภูริ ทิวาพัฒน์ '3/1 5 06-06-2024 13:18:48
6 26752 ด.ช.ศุภกร ประมะวิชัย '3/1 6 06-06-2024 13:18:48
7 26753 ด.ช.สุรวิศ จดจำ '3/1 7 06-06-2024 13:18:48
8 26754 ด.ช.อภิรักษ์ เขื่อนเมฆ '3/1 8 06-06-2024 13:18:48
9 26755 ด.ช.อริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์ '3/1 9 06-06-2024 13:18:48
10 26756 ด.ช.อรุณพัฒน์ หารพรม '3/1 10 06-06-2024 13:18:48
11 26757 ด.ญ.กชภรณ์ วุฒิเปียง '3/1 11 06-06-2024 13:18:48
12 26758 ด.ญ.กัลยาณี รองทอง '3/1 12 06-06-2024 13:18:48
13 26759 ด.ญ.จิรัชญา สีสมบัตร '3/1 13 06-06-2024 13:18:48
14 26761 ด.ญ.ชวิศา ถาหล้า '3/1 14 06-06-2024 13:18:48
15 26762 ด.ญ.ชาลิสา สุวรรณรังษี '3/1 15 06-06-2024 13:18:48
16 26765 ด.ญ.ณริมล บุญเรือง '3/1 17 06-06-2024 13:18:48
17 26766 ด.ญ.ณัฐณิชา จินะศรี '3/1 18 06-06-2024 13:18:48
18 26767 ด.ญ.ณัฐธิดา จันทร์ทอง '3/1 19 06-06-2024 13:18:48
19 26768 ด.ญ.ณัฐธิดา อโนทัย '3/1 20 06-06-2024 13:18:48
20 26769 ด.ญ.ณิชชยา สุริยสาร '3/1 21 06-06-2024 13:18:48
21 26771 ด.ญ.นิศารัตน์ กันธิยะ '3/1 23 06-06-2024 13:18:48
22 26773 ด.ญ.บัณพร ขัดกันทา '3/1 25 06-06-2024 13:18:48
23 26774 ด.ญ.ปราณปรียา ทองเลิศ '3/1 26 06-06-2024 13:18:48
24 26775 ด.ญ.ปุณยวีร์ แซ่จ๋าว '3/1 27 06-06-2024 13:18:48
25 26777 ด.ญ.พิมพ์วิมล อินปันส่วน '3/1 28 06-06-2024 13:18:48
26 26778 ด.ญ.เพชรรัตน์ จรูญสกุลวงศ์ '3/1 29 06-06-2024 13:18:48
27 26779 ด.ญ.เพียงวดี สุอำ '3/1 30 06-06-2024 13:18:48
28 26781 ด.ญ.ภาพิมล แก้วดามเรือน '3/1 32 06-06-2024 13:18:48
29 26782 ด.ญ.เวทิศา จรรยาพงษ์ '3/1 33 06-06-2024 13:18:48
30 26783 ด.ญ.ศวรรติรัตน์ เมรินทร์ '3/1 34 06-06-2024 13:18:48
31 26784 ด.ญ.อรพรรณ วรวงศ์ '3/1 35 06-06-2024 13:18:48
32 27159 ด.ญ.ธัญรดา พิเศษ '3/1 36 06-06-2024 13:18:48
33 27744 ด.ช.กรวิชญ์ เชยบาล '3/1 37 06-06-2024 13:18:48
    ||   Export To Excel File