ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 65 กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ

ครูที่ปรึกษา : ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27928 ด.ช.ธนัตถ์ หนูอินทร์ '1/1 6 07-06-2024 08:28:21
2 27929 ด.ช.นัทธพงศ์ ตาเต '1/1 7 07-06-2024 08:28:21
3 27932 ด.ช.พฤฒินนท์ คำแปง '1/1 10 07-06-2024 08:28:21
4 27936 ด.ช.สิรวิชญ์ เเสนเสริฐ '1/1 14 07-06-2024 08:28:21
5 26111 นายณัฐกฤต ท้ายนาวา '4/5 1 07-06-2024 08:25:03
6 26384 นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ '4/5 16 07-06-2024 08:24:22
7 28267 นายปริพัฒน์ กันทะเนตร '4/5 28 07-06-2024 08:23:43
8 28269 นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ '4/5 30 07-06-2024 08:23:43
9 26010 นายอภิชา พรมมาแจ่ม '4/8 1 07-06-2024 08:21:32
10 26258 นายณัฏฐกรณ์ คำปา '4/10 28 07-06-2024 08:22:59
11 26300 นายพชรดนัย พิชคำ '4/10 30 07-06-2024 08:22:24
12 26000 นายบุญพิเศษ สิทธิราช '4/11 1 07-06-2024 08:21:02
13 26009 นายอจลวิชญ์ แสงคำมา '4/11 3 07-06-2024 08:21:02
14 26011 นายอัศธาดา ลือเรื่อง '4/11 4 07-06-2024 08:21:02
15 26001 นายปุณยวัจน์ อำนา '4/12 1 07-06-2024 08:18:27
16 26002 นายภาณุวิชญ์ บุญชาติ '4/12 2 07-06-2024 08:18:27
17 26006 นายศุภณัฐ ใจวัง '4/12 3 07-06-2024 08:18:27
18 26034 นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ '4/12 9 07-06-2024 08:25:39
19 24938 นางสาวเพ็ญพิชชา บุญศรี '6/1 3 07-06-2024 08:19:57
20 24974 นางสาวพิชญาภรณ์ ชัยชนะ '6/1 7 07-06-2024 08:19:57
21 25087 นางสาวนาราภัทร ผัดธิ '6/1 17 07-06-2024 08:19:57
22 25107 นายประพัทธ์ บุญมา '6/1 21 07-06-2024 08:19:57
23 25121 นางสาวทรงศิริ สอนศรี '6/1 23 07-06-2024 08:19:57
24 25134 นางสาวศรัญญา อริยา '6/1 24 07-06-2024 08:19:57
25 25160 นางสาวขวัญเรือน ขัติวงศ์ '6/1 25 07-06-2024 08:19:57
26 25172 นางสาวพศิกา นันทะ '6/1 26 07-06-2024 08:19:57
27 25187 นายฐิติ ดวงมาลี '6/1 27 07-06-2024 08:19:57
28 25221 นางสาวเอริก้า คอฟแลนด์ '6/1 29 07-06-2024 08:19:57
29 25301 นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา '6/1 31 07-06-2024 08:19:57
30 25994 นางสาวเขมิตา พณสิมมา '6/1 32 07-06-2024 08:19:57
31 27076 นางสาวพลอยลดา กันหล้า '6/1 37 07-06-2024 08:19:57
    ||   Export To Excel File