ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 64 กิจกรรม อ่านเขียนเรียนคล่อง

ครูที่ปรึกษา : ครูมนัญชยา จันทวงศ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26949 ด.ช.กฤติพงศ์ พลองกลาง '3/6 1 06-06-2024 13:17:39
2 26950 ด.ช.กิจติชัย ดวงก๋าทอง '3/6 2 06-06-2024 13:17:39
3 26951 ด.ช.จิรวัฒน์ แก้วกู่ '3/6 3 06-06-2024 13:17:39
4 26952 ด.ช.เจสัน ฐิติพงษ์ กอมบอร์ด '3/6 4 06-06-2024 13:17:39
5 26953 ด.ช.ฐิติวัฒน์ วงศ์ดาว '3/6 5 06-06-2024 13:17:39
6 26954 ด.ช.ทวีศักดิ์ กิติ '3/6 6 06-06-2024 13:17:39
7 26956 ด.ช.ธีรภาพ ต๊ะจันทร์ '3/6 7 06-06-2024 13:17:39
8 26957 ด.ช.นพนัย ไชยตัน '3/6 8 06-06-2024 13:17:39
9 26958 ด.ช.นฤนาท กิจติสากล '3/6 9 06-06-2024 13:17:39
10 26960 ด.ช.ปภิณภัทร เขื่อนศิริ '3/6 10 06-06-2024 13:17:39
11 26961 ด.ช.ปิยวัชร์ สุขเหมอะ '3/6 11 06-06-2024 13:17:39
12 26963 นายภัทรพล ศรีตระกูล '3/6 12 06-06-2024 13:17:39
13 26964 ด.ช.ภูมินทร์ บัวติ๊บ '3/6 13 06-06-2024 13:17:39
14 26965 ด.ช.รชต ศรีรุ่งเรือง '3/6 14 06-06-2024 13:17:39
15 26966 ด.ช.วรพิศชาติ์ อโนทัย '3/6 15 06-06-2024 13:17:39
16 26967 ด.ช.วัชรวิชญ์ โนวงค์ '3/6 16 06-06-2024 13:17:39
17 26969 ด.ช.ไวทย์วิช ราชมา '3/6 17 06-06-2024 13:17:39
18 26970 ด.ช.ศักรภพน์ ธนะวดี '3/6 18 06-06-2024 13:17:39
19 26971 ด.ช.ศุภวิชญ์ ใจใหญ่ '3/6 19 06-06-2024 13:17:39
20 26972 ด.ช.อภิสิทธิ์ ประยศ '3/6 20 06-06-2024 13:17:39
21 26973 ด.ช.อรรถพล แพงจ่อย '3/6 21 06-06-2024 13:17:40
22 26974 ด.ญ.กาญจนา คุณาแปง '3/6 22 06-06-2024 13:17:40
23 26978 ด.ญ.ธิญาดา ศิริภักดิ์ '3/6 23 06-06-2024 13:17:40
24 26981 ด.ญ.ปพิชญา กาละวงค์ '3/6 25 06-06-2024 13:17:40
25 26982 ด.ญ.ปานิตยา บุญยัง '3/6 26 06-06-2024 13:17:40
26 26984 ด.ญ.พรปวีณ์ กาตา '3/6 28 06-06-2024 13:17:40
27 26986 ด.ญ.ภัทราภรณ์ ธนะน้อย '3/6 29 06-06-2024 13:17:40
28 26987 ด.ญ.วราภรณ์ สาเสน '3/6 30 06-06-2024 13:17:40
29 26988 ด.ญ.ศศิประภา กุลเสนชัย '3/6 31 06-06-2024 13:17:40
30 26989 ด.ญ.สุพิชญา เพชรนอก '3/6 32 06-06-2024 13:17:40
31 28325 ด.ช.สุระกาญจณ์ นาสมพันธ์ '3/6 33 06-06-2024 13:17:40
32 28326 ด.ช.ปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์ '3/6 34 06-06-2024 13:17:40
33 28327 นายธนกฤต พิพัฒน์เชียรชัย '3/6 35 06-06-2024 13:17:40
    ||   Export To Excel File