ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 63 กิจกรรม All About English

ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุดา แสนพรม
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27269 ด.ช.กวีนนท์ ยอดปัญญา '2/12 1 06-06-2024 13:16:40
2 27270 ด.ช.กิตติพัชญ์ จันทร์จ่าง '2/12 2 06-06-2024 13:16:40
3 27271 ด.ช.ชนเดช ศรีชนะ '2/12 3 06-06-2024 13:16:40
4 27272 ด.ช.ญาณภัทร แจ่มสว่าง '2/12 4 06-06-2024 13:16:40
5 27273 ด.ช.ธนพัชร์ ศิริแสน '2/12 5 06-06-2024 13:16:40
6 27274 ด.ช.ธราธรรม กองเเก้ว '2/12 6 06-06-2024 13:16:40
7 27275 ด.ช.ธีรศักดิ์ ถาวรศรี '2/12 7 06-06-2024 13:16:40
8 27276 ด.ช.นนทพัทธ์ พาเนตร '2/12 8 06-06-2024 13:16:40
9 27277 ด.ช.นภสินธุ์ วิริยเวช '2/12 9 06-06-2024 13:16:40
10 27278 ด.ช.นราวิชญ์ ศิริเอ้ย '2/12 10 17/06/2024 08:59:17
11 27279 ด.ช.ปรัญญา ผาลม '2/12 11 06-06-2024 13:16:40
12 27280 ด.ช.พนธกร ยะอินต๊ะ '2/12 12 06-06-2024 13:16:40
13 27281 ด.ช.พีรวิชญ์ บุญทาคำ '2/12 13 06-06-2024 13:16:40
14 27282 ด.ช.เยเรมีย์ แสงห้วยไพร '2/12 14 06-06-2024 13:16:40
15 27283 ด.ช.วิชยุตมิ์ สายโท '2/12 15 06-06-2024 13:16:40
16 27284 ด.ช.ศราวุฒิ ทุมมาวัฒน์ '2/12 16 06-06-2024 13:16:40
17 27285 ด.ช.ศิวกรณ์ สมะจิต '2/12 17 06-06-2024 13:16:40
18 27286 ด.ช.ศุทธิกร สีโม '2/12 18 06-06-2024 13:16:40
19 27287 ด.ช.ศุภกร กงจักร์ '2/12 19 06-06-2024 13:16:40
20 27288 ด.ช.อัศสุนีย์ พันธุ์พิกุล '2/12 20 06-06-2024 13:16:40
21 27289 ด.ญ.จิรารัตน์ ใจคำแปง '2/12 21 06-06-2024 13:16:40
22 27290 ด.ญ.พิชญาภา วิลาวัลย์ '2/12 22 06-06-2024 13:16:40
23 27291 ด.ญ.ทิพรดา ตากุล '2/12 23 06-06-2024 13:16:40
24 27292 ด.ญ.นพภัสสร ผัสดี '2/12 24 06-06-2024 13:16:40
25 27293 ด.ญ.ปฏิลศุดากานต์ หาญยุทธ '2/12 25 06-06-2024 13:16:40
26 27294 ด.ญ.ปานปวีณ์ ช่างถ่าย '2/12 26 06-06-2024 13:16:40
27 27295 ด.ญ.พิชชานันท์ อัศวภูมิ '2/12 27 06-06-2024 13:16:40
28 27296 ด.ญ.พิชชาภา ไชยะ '2/12 28 06-06-2024 13:16:40
29 27297 ด.ญ.รัชชุดา ปัญญาดี '2/12 29 06-06-2024 13:16:40
30 27298 ด.ญ.ลัทธวรรณ กันโท '2/12 30 06-06-2024 13:16:40
    ||   Export To Excel File