ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 62 กิจกรรม สรรคำศัพท์ลับปัญญา

ครูที่ปรึกษา : ครูลำดวน ศรีษะธร
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 24973 นางสาวพัทธนันท์ ขันคำ '6/3 1 06-06-2024 13:56:37
2 25101 นางสาวอาจารียา ปกครองบ้าน '6/3 3 10-06-2024 20:06:47
3 25110 นายพีรพล ศรีกัน '6/3 4 07-06-2024 08:07:45
4 25158 นายสิรธีร์ ปันจันทร์ '6/3 6 06-06-2024 22:46:13
5 25161 นางสาวเขมจิรา ศรีแก้ว '6/3 7 09-06-2024 15:17:31
6 25163 นางสาวจีรภิญญา ศรีคุณ '6/3 8 09-06-2024 15:09:02
7 25170 นางสาวประภัสสร ชูจุ้ย '6/3 9 10-06-2024 10:47:48
8 25183 นายกิตติชัย บัวละวงค์ '6/3 10 06-06-2024 13:15:29
9 25186 นายชนากานต์ ธนะวิชัย '6/3 11 06-06-2024 13:15:46
10 25196 นายวุฒิชัย ธนู '6/3 12 09-06-2024 15:42:25
11 25200 นางสาวกฤษณา จำเริญ '6/3 13 06-06-2024 13:58:45
12 25210 นางสาวนภสร มนาคม '6/3 14 06-06-2024 13:58:07
13 25254 นางสาววรัทยา พิชะตา '6/3 17 06-06-2024 13:58:34
14 25256 นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ '6/3 19 06-06-2024 13:56:03
15 25278 นายสุริยาหิรัญ ช่างเกิด '6/3 20 10-06-2024 10:57:47
16 25294 นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมวิเศษ '6/3 21 09-06-2024 14:55:15
17 25295 นางสาวเบญญาภา จันทวงษ์ '6/3 22 11-06-2024 00:46:03
18 25296 นางสาวประพิชญา ขัดผัด '6/3 23 06-06-2024 13:58:55
19 25322 นางสาวกนกลักษณ์ ปัญญาโถ '6/3 24 13-06-2024 08:37:13
20 25323 นางสาวกฤติญา ศิริพันธ์ '6/3 25 06-06-2024 15:53:16
21 25325 นางสาวชนิดาภา คำชื่น '6/3 27 13-06-2024 08:37:00
22 25363 นายอัครพล พิยะใจ '6/3 28 06-06-2024 13:16:00
23 26717 นางสาวภุมวารี ขัดแก้ว '6/3 29 28-06-2024 15:24:22
24 27080 นายจักรพงศ์ รักประชา '6/3 30 06-06-2024 13:58:23
25 27081 นางสาวกัญฤทัย เถาว์ทอง '6/3 31 06-06-2024 15:43:56
26 27082 นางสาวชาลิสา พรมรักษา '6/3 32 06-06-2024 15:54:51
27 27083 นางสาวนิรัชพร สิงห์แก้ว '6/3 33 13-06-2024 08:37:25
28 27084 นางสาวพรรณนารา สุขะปานะ '6/3 34 13-06-2024 08:37:36
29 27121 นางสาวภัทราภรณ์ มาปะโท '6/3 35 28-06-2024 15:13:32
30 27156 นางสาวพัชราพรรณ์ กันทะรส '6/3 36 06-06-2024 13:56:19
31 25180 นางสาวฬาภิศ ภูมี '6/8 11 10-06-2024 11:26:08
32 27143 นางสาวธันยพร แสวงรู้ '6/8 33 10-06-2024 11:30:47
    ||   Export To Excel File