ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 61 กิจกรรม Like สาระ

ครูที่ปรึกษา : ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27197 ด.ช.กฤตเมธ ใจสระ '2/10 1 06-06-2024 13:13:55
2 27198 ด.ช.พรหมพิริยะ ไชยด้วง '2/10 2 06-06-2024 13:13:55
3 27200 ด.ช.ณัชพล อินเทพ '2/10 4 06-06-2024 13:13:55
4 27201 ด.ช.ธนโชติ ปิ่นแก้ว '2/10 5 06-06-2024 13:13:55
5 27202 ด.ช.ธนภัทร อินทวงศ์ '2/10 6 06-06-2024 13:13:55
6 27203 ด.ช.ธนาธร สิงห์สม '2/10 7 06-06-2024 13:13:55
7 27204 ด.ช.นนทวัฒน์ หน่อแก้ว '2/10 8 06-06-2024 13:13:55
8 27206 ด.ช.พรภวิษย์ เข็มผะกา '2/10 10 06-06-2024 13:13:55
9 27207 ด.ช.พิชญะ เจริญศิลป์ '2/10 11 06-06-2024 13:13:55
10 27209 ด.ช.ภานุวิชญ์ ยาไทยสงค์ '2/10 12 06-06-2024 13:13:55
11 27210 ด.ช.สิทธิกร มุงเมือง '2/10 13 06-06-2024 13:13:55
12 27211 ด.ช.อานนท์ โนจา '2/10 14 06-06-2024 13:13:55
13 27212 ด.ญ.กานต์พิชชา เงินแท้ '2/10 15 06-06-2024 13:13:55
14 27213 ด.ญ.ชญาดา ทาโน '2/10 16 06-06-2024 13:13:55
15 27214 ด.ญ.ญาณิศา พรมชัย '2/10 17 06-06-2024 13:13:55
16 27215 ด.ญ.ฐานิศรา ไกลถิ่น '2/10 18 06-06-2024 13:13:55
17 27216 ด.ญ.ฐิตาพร ฟังช้า '2/10 19 06-06-2024 13:13:55
18 27217 ด.ญ.ณัฏฐการุณ วิงวอน '2/10 20 06-06-2024 13:13:55
19 27218 ด.ญ.ณัฐวิภา จันทาคำ '2/10 21 06-06-2024 13:13:55
20 27219 ด.ญ.ณิชนันทน์ ตะนะ '2/10 22 06-06-2024 13:13:55
21 27220 ด.ญ.ธัญวรัตน์ สุทธศิลป์ '2/10 23 06-06-2024 13:13:55
22 27221 ด.ญ.ธิญาดา วงค์ชัย '2/10 24 06-06-2024 13:13:55
23 27222 ด.ญ.นวรัตน์ ขุนฤทธิ์ '2/10 25 06-06-2024 13:13:55
24 27223 ด.ญ.นัยน์ประพร ลือนันต๊ะ '2/10 26 06-06-2024 13:13:55
25 27224 ด.ญ.บุณยาพร อุทธิยา '2/10 27 06-06-2024 13:13:55
26 27225 ด.ญ.เบญจพร การถาง '2/10 28 06-06-2024 13:13:55
27 27226 ด.ญ.พรสินี สามี '2/10 29 06-06-2024 13:13:55
28 27227 ด.ญ.พลอยนภัส คงเทพ '2/10 30 06-06-2024 13:13:55
29 27228 ด.ญ.พัชรพร มณีรัตน์ '2/10 31 06-06-2024 13:13:55
30 27229 ด.ญ.ยอแสง อนุรักษ์ '2/10 32 06-06-2024 13:13:55
31 27230 ด.ญ.รุจิราพร ช่างฆ้อง '2/10 33 06-06-2024 13:13:55
32 27231 ด.ญ.ลภัสรดา งานขยัน '2/10 34 06-06-2024 13:13:55
33 27232 ด.ญ.สุพรรษา จาไผ่ '2/10 35 06-06-2024 13:13:55
    ||   Export To Excel File