ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 60 กิจกรรม English for Construction

ครูที่ปรึกษา : ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 24965 นางสาวธนัญญา รักยา '6/6 1 06-06-2024 13:14:07
2 24968 นางสาวปาลีรัตน์ ยานะฝั้น '6/6 2 06-06-2024 13:14:07
3 25034 นางสาวพิศตะวัน เขตชัยภูมิ '6/6 3 06-06-2024 13:14:07
4 25071 นายภูตะวัน เชียงตุง '6/6 4 06-06-2024 13:14:07
5 25086 นางสาวนภาพร หล่อดี '6/6 5 06-06-2024 13:14:07
6 25091 นางสาวพรนภัส พลตื้อ '6/6 6 06-06-2024 13:14:07
7 25108 นายพงศกร เย็นจุรีย์ '6/6 7 06-06-2024 13:14:07
8 25147 นายธนธรณ์ จะดอม '6/6 8 06-06-2024 13:14:07
9 25148 นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ '6/6 9 06-06-2024 13:14:07
10 25156 นายศิริชัย หม่องภิชัย '6/6 10 06-06-2024 13:14:07
11 25313 นายพัชรพล ภูโคก '6/6 11 06-06-2024 13:14:07
12 25315 นายพีรทัต คำภูเงิน '6/6 12 06-06-2024 13:14:07
13 25319 นายวัฒนชัย ไกรอ่ำ '6/6 13 06-06-2024 13:14:07
14 25360 นายสัณหวัช อ่อนศรีทอง '6/6 14 06-06-2024 13:14:07
15 25365 นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ '6/6 15 06-06-2024 13:14:07
16 25366 นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ '6/6 16 06-06-2024 13:14:07
17 25589 นางสาวลักษิกา เมืองก้อนกาศ '6/6 17 06-06-2024 13:14:07
18 25987 นายปวริศร์ ทาอ้น '6/6 18 06-06-2024 13:14:07
19 27086 นายถิรวุฒิ คำทะ '6/6 19 06-06-2024 13:14:07
20 27106 นายกฤษณะ พลเยี่ยม '6/6 20 06-06-2024 13:14:07
21 27107 นายกำชัย เทสมุทร์ '6/6 21 06-06-2024 13:14:07
22 27108 นายเตชภณ ไชยพล '6/6 22 06-06-2024 13:14:07
23 27110 นายรัชชานนท์ รักนา '6/6 23 06-06-2024 13:14:07
24 27112 นายสุทิวัส มะทะนิล '6/6 24 06-06-2024 13:14:07
25 27114 นางสาวชนาพร โกดถา '6/6 25 06-06-2024 13:14:07
26 27116 นางสาวธัณยพร พลสูงเนิน '6/6 26 06-06-2024 13:14:07
27 27117 นางสาวปราณปรียา ไชยคำ '6/6 27 06-06-2024 13:14:07
28 27118 นางสาวปิ่นรัก วิเวกวิล '6/6 28 06-06-2024 13:14:07
29 27119 นางสาวพวงชมพู เกตุอ่อน '6/6 29 06-06-2024 13:14:07
30 27120 นางสาวพัณณิตา ไชยทน '6/6 30 06-06-2024 13:14:07
31 27122 นางสาวยศวดี ศิริแสน '6/6 31 06-06-2024 13:14:07
32 27123 นางสาววรินธร จินะสี '6/6 32 06-06-2024 13:14:07
33 27124 นางสาวศศิกานต์ เสนา '6/6 33 06-06-2024 13:14:07
34 27125 นางสาวศิริลักษณ์ โม๊ะจันทร์ '6/6 34 06-06-2024 13:14:07
35 27127 นางสาวอชิรญา วิเศษ '6/6 35 06-06-2024 13:14:07
36 27128 นางสาวอรวรรณ ไชยวุฒิ '6/6 36 06-06-2024 13:14:07
37 27130 นายภูมิราช รักพ่อ '6/6 37 06-06-2024 13:14:07
    ||   Export To Excel File