ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 6 กิจกรรม อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด

ครูที่ปรึกษา : จิราพร อินตุ่น
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28022 ด.ญ.ชนัสธิดา ปิยะมงคลสกุล '1/3 20 06-06-2024 08:21:57
2 28023 ด.ญ.สินีนาถ ยอดคำ '1/3 21 06-06-2024 11:20:49
3 28025 ด.ญ.ณัฐวิภา พันตา '1/3 23 06-06-2024 09:20:19
4 28041 ด.ญ.ศศิญาดา จอมวงศ์ '1/3 37 06-06-2024 09:20:17
5 28178 ด.ช.พงศ์ภรณ์ ทูคำมี '1/7 16 08-06-2024 14:08:15
6 27325 ด.ช.ธนภัทร ศิริแสน '2/1 8 06-06-2024 13:25:50
7 27330 ด.ช.วรวิทย์ ชูวงศ์ '2/1 13 06-06-2024 13:24:52
8 27519 ด.ช.กฤษฎา สุดตา '2/6 2 06-06-2024 13:25:13
9 27551 ด.ญ.รุจีรัตน์ สารสุข '2/6 30 06-06-2024 13:20:09
10 27553 ด.ญ.สิรินาต ทองสุ '2/6 32 06-06-2024 13:18:55
11 27556 ด.ญ.อัณศยา วงศ์ใหญ่ '2/6 35 06-06-2024 13:19:39
12 25199 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน '6/1 28 06-06-2024 12:27:12
13 24936 นางสาวพิชญาภา ปิจจะ '6/8 1 05-06-2024 07:34:44
14 25012 นางสาวสุทธิดา ปาสา '6/8 3 05-06-2024 07:46:57
15 25025 นายสุกฤษณ์ หอมนาน '6/8 4 05-06-2024 21:29:13
16 25090 นางสาวปีญาดา สายบัว '6/8 10 05-06-2024 08:06:31
17 25188 นายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง '6/8 13 05-06-2024 10:03:03
18 25224 นายธนภัทร บุญทาคำ '6/8 18 05-06-2024 07:32:06
19 25309 นายณัฐวุฒิ เทศสิงห์ '6/8 20 06-06-2024 13:37:35
20 25592 นายอรรถพร จันต๊ะ '6/8 24 05-06-2024 07:33:40
21 25991 นางสาวชญาฎา กาวี '6/8 25 05-06-2024 07:30:55
22 27075 นางสาวจตุรพร จักรแก้ว '6/8 26 05-06-2024 07:36:18
23 27111 นายเศรษฐสรร ทรัพย์สังข์ '6/8 27 05-06-2024 10:05:47
24 27138 นายภูธิป ธรรมขัน '6/8 30 05-06-2024 10:06:38
25 27139 นายภูมิบดินทร์ ฤทธิ์เทวา '6/8 31 05-06-2024 10:06:12
26 27140 นางสาวจินตนา อายิ '6/8 32 05-06-2024 07:41:51
27 27144 นางสาวนาถรัตดา ปัญญาฟู '6/8 34 05-06-2024 07:47:33
28 27145 นางสาวพิชญาภา แก้วหน่อ '6/8 35 05-06-2024 07:34:05
29 27146 นางสาวภัควลัญชญ์ ปวนทา '6/8 36 05-06-2024 07:35:34
30 27147 นางสาวสุพิชญา สิทธิ '6/8 37 05-06-2024 07:49:47
    ||   Export To Excel File