ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 59 กิจกรรม Board Game

ครูที่ปรึกษา : ครูนิตยา ปันทะนัน
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25453 นายภูมิภัทร รัตนะ '5/12 1 06-06-2024 13:20:56
2 25455 นายยศภัทร แก้วหน่อ '5/12 2 06-06-2024 13:16:07
3 25479 นายณรงค์พล จันทร์ทูรย์ '5/12 7 06-06-2024 13:16:07
4 25503 นางสาวภัณฑิรา หอกทอง '5/12 9 06-06-2024 13:16:07
5 25504 นางสาววิชญาพร ชารัมย์ '5/12 10 06-06-2024 13:16:07
6 25508 นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง '5/12 11 06-06-2024 13:16:07
7 25518 นายยิ่งคุณ บุญมา '5/12 14 26-06-2024 07:53:35
8 25533 นางสาววรัทยา ศุภพิภัทร์ '5/12 16 06-06-2024 13:16:07
9 25536 นางสาวสุภัสสร บุตรพรหม '5/12 17 06-06-2024 13:16:07
10 25540 นายกฤต พรหมษานุวงศ์ '5/12 18 06-06-2024 13:16:07
11 25541 นายกฤตภาส วิปันโส '5/12 19 06-06-2024 13:16:07
12 25549 นายพสธร ใจแปง '5/12 20 06-06-2024 13:16:07
13 25551 นายสหโชคอนันต์ จันธิมา '5/12 21 06-06-2024 13:16:07
14 25564 นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์ '5/12 22 06-06-2024 13:16:07
15 25636 นางสาวรัชนีกร ประวัง '5/12 24 06-06-2024 13:16:07
16 25771 นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี '5/12 29 26-06-2024 07:53:35
17 27312 นายธนกฤต เจนใจ '5/12 30 06-06-2024 13:16:07
18 27314 นายศิริโชค เครื่องสาย '5/12 32 06-06-2024 13:16:07
19 27316 นางสาวนิรชา สมฤทธิ์ '5/12 34 06-06-2024 13:16:07
20 27317 นางสาวศุภวดี ใจวรณ์ '5/12 35 26-06-2024 07:53:35
    ||   Export To Excel File