ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 58 กิจกรรม เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง

ครูที่ปรึกษา : ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28146 ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร '1/6 24 01-07-2024 07:41:56
2 28162 ด.ญ.สุชานันท์ แซ่ท่อ '1/6 40 11-07-2024 12:07:38
3 27783 ด.ช.ปองคุณ ผาบปิจวงค์ '1/9 11 06-06-2024 19:47:17
4 27793 ด.ญ.ณัฐมนชนัน อินศิริ '1/9 21 06-06-2024 19:47:51
5 27795 ด.ญ.นวภิสา ปันต่า '1/9 23 27-06-2024 12:48:54
6 27845 ด.ช.คุณากร ไชยปันดิ '1/11 1 06-06-2024 13:09:42
7 27846 ด.ช.จักรภัทร สรรพสุข '1/11 2 06-06-2024 13:09:42
8 27847 ด.ช.จักราวุธ พรมสี '1/11 3 06-06-2024 13:09:42
9 27848 ด.ช.ชชลิต ใจธรรมโรจน์ '1/11 4 06-06-2024 13:09:42
10 27849 ด.ช.ณัฐพล ช่างเหลา '1/11 5 06-06-2024 13:09:42
11 27850 ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน '1/11 6 06-06-2024 13:09:42
12 27851 ด.ช.ธฤษณุ กระสาบ '1/11 7 06-06-2024 13:09:42
13 27852 ด.ช.นครินทร์ ทำของดี '1/11 8 06-06-2024 13:09:42
14 27853 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมตา '1/11 9 06-06-2024 13:09:42
15 27854 ด.ช.พิทักษ์ อิ่นคำ '1/11 10 06-06-2024 13:09:42
16 27855 ด.ช.ภาณุสรณ์ ทิพย์ใจ '1/11 11 06-06-2024 13:09:42
17 27856 ด.ช.รัชชานนท์ คุณาแปง '1/11 12 06-06-2024 13:09:42
18 27857 ด.ช.วรชัย กองธรรม '1/11 13 06-06-2024 13:09:42
19 27858 ด.ช.ธนทรัพย์ โชคพัฒนสกุล '1/11 14 06-06-2024 13:09:42
20 27859 ด.ช.สัตบุรุษ ปุระตา '1/11 15 06-06-2024 13:09:42
21 27860 ด.ช.สันติสุข นะวะยศ '1/11 16 06-06-2024 13:09:42
22 27861 ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ์ '1/11 17 06-06-2024 13:09:42
23 27862 ด.ญ.ชญาวีณ์ เภารัตน์ '1/11 18 06-06-2024 13:09:42
24 27863 ด.ญ.ชนัญชิดา เอี่ยวเฮ็ง '1/11 19 06-06-2024 13:09:42
25 27864 ด.ญ.ชัญญานุช คุณควน '1/11 20 06-06-2024 13:09:42
26 27865 ด.ญ.ณฐพร ขันธ์แก้ว '1/11 21 06-06-2024 13:09:42
27 27866 ด.ญ.ณภัทรกันย์ ทนก่ำ '1/11 22 06-06-2024 13:09:42
28 27867 ด.ญ.ณัฐวลัญช์ จุ่มจันทร์ '1/11 23 06-06-2024 13:09:42
29 27868 ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์ เกียรติกลาง '1/11 24 06-06-2024 13:09:42
30 27869 ด.ญ.ธนัญชนก ธนันต์วนิช '1/11 25 06-06-2024 13:09:42
31 27870 ด.ญ.ธัญชนก นันไชยกัน '1/11 26 06-06-2024 13:09:42
32 27871 ด.ญ.นิรดา เขียวสิทธิ์ '1/11 27 06-06-2024 13:09:42
33 27872 ด.ญ.ปพิชญา ทุ่งปราบ '1/11 28 06-06-2024 13:09:42
34 27873 ด.ญ.ปาณิสรา วงค์คม '1/11 29 06-06-2024 13:09:42
35 27874 ด.ญ.ปุณธีญา คำแปง '1/11 30 06-06-2024 13:09:42
36 27875 ด.ญ.ผกาวลี วรวงศ์ '1/11 31 06-06-2024 13:09:42
37 27876 ด.ญ.พลอยรัตน์ ปาละวงศ์ '1/11 32 06-06-2024 13:09:42
38 27877 ด.ญ.พิรญาณ์ ณ ลำพูน '1/11 33 06-06-2024 13:09:42
39 27878 ด.ญ.วริศรา คำลาพิช '1/11 34 06-06-2024 13:09:42
40 27879 ด.ญ.วิชญาพร วงเวียน '1/11 35 06-06-2024 13:09:42
41 27880 ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์ '1/11 36 06-06-2024 13:09:42
42 26596 ด.ช.ปรัตถกร แสงสุวรรณ์ '3/9 8 06-06-2024 13:10:22
43 26624 ด.ญ.อริษศราภรณ์ อภิราช '3/9 34 06-06-2024 13:10:22
44 26625 ด.ช.เจษฎา วัฒนะวิวัฒน์ '3/10 1 06-06-2024 13:21:22
45 26626 ด.ช.ชัชวงศ์ พรมวงค์ '3/10 2 06-06-2024 13:21:22
46 26627 ด.ช.ชัยชนะ พลอ่อน '3/10 3 06-06-2024 13:21:22
47 26631 ด.ช.เทวภัทร์ ดอนสินเพิ่ม '3/10 7 06-06-2024 13:21:22
48 26635 ด.ช.ธนวิชญ์ อัดซิ้น '3/10 10 06-06-2024 13:21:22
49 26636 ด.ช.ธัญธร จันต๊ะขัติ '3/10 11 06-06-2024 13:21:22
50 26637 ด.ช.ปพนศักดิ์ หวายคำ '3/10 12 06-06-2024 13:21:22
51 26640 ด.ช.ภัทรพล มิยพันธ์ '3/10 15 06-06-2024 13:21:22
52 26633 ด.ช.ธนกฤต ทิวาพัฒน์ '3/11 2 06-06-2024 13:10:11
53 26642 ด.ญ.กัญญพัชร ดิลกคุณธรรม '3/11 3 06-06-2024 13:10:11
54 26655 ด.ญ.ภัสวัล เกษโพธิ์แก้ว '3/11 5 06-06-2024 13:10:11
55 26659 ด.ญ.วิจิตราพร กรงจักร์ '3/11 6 06-06-2024 13:10:11
56 26669 ด.ช.พัดยศ ปราบเสร็จ '3/11 12 06-06-2024 13:10:11
57 26674 ด.ช.ศุภวิชญ์ กิติ '3/11 14 06-06-2024 13:10:11
58 26677 ด.ญ.กวิสรา มุ่งเครือกลาง '3/11 17 06-06-2024 13:10:11
59 26073 นายก๊อกเผง แบ '4/1 5 06-06-2024 13:10:33
60 26074 นายฉัตรดนัย ร้อยเงิน '4/1 6 06-06-2024 13:10:33
61 26193 นางสาวทิพยอร ไชยราช '4/11 17 06-06-2024 13:19:25
62 27917 นางสาวกันยาณัฐ ธิใจ '4/11 31 06-06-2024 13:19:25
63 24982 นายธีศ์วิสุทธิ์ มุ่งเครือกลาง '6/11 12 27-06-2024 12:32:33
64 24983 นายนิติธร ผลมาก '6/11 13 27-06-2024 12:32:33
65 25010 นางสาวสวิชญา โสตถิสรรเสริญ '6/11 21 27-06-2024 12:32:33
    ||   Export To Excel File