ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 56 กิจกรรม ภาษาพาเพลิน

ครูที่ปรึกษา : ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25471 นางสาวธัญรดา นามแก้ว '5/4 1 06-06-2024 12:45:14
2 25622 นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา '5/4 2 06-06-2024 12:45:14
3 25643 นายชญานนท์ บุรีแก้ว '5/4 3 27-06-2024 13:28:04
4 25684 นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม '5/4 6 06-06-2024 12:45:14
5 25690 นายธนันธร วงศ์ปินตา '5/4 7 06-06-2024 12:45:14
6 25694 นายภูมิภัทร ไชยชมพล '5/4 9 06-06-2024 12:45:14
7 25702 นางสาวจิราภรณ์ กองสุข '5/4 10 06-06-2024 12:45:14
8 25736 นายสุทธิชัย อิ่นคำ '5/4 13 06-06-2024 12:45:14
9 25764 นายชยวัตร นาราศักดิ์ '5/4 14 06-06-2024 12:45:14
10 25780 นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง '5/4 15 06-06-2024 12:45:14
11 25841 นายกรวิชญ์ จันดี '5/4 17 06-06-2024 12:45:14
12 25842 นายกฤตพณ สุริยะมงคล '5/4 18 06-06-2024 12:45:14
13 25848 นายณัฐรัตน์ เงินดี '5/4 19 06-06-2024 12:45:14
14 25851 นายธนกร หม้องาม '5/4 20 06-06-2024 12:45:14
15 25888 นายทยากร กันทะศรี '5/4 21 06-06-2024 12:45:14
16 25892 นายนนท์นภัทร ปาระมี '5/4 22 06-06-2024 12:45:14
17 27748 นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ '5/4 27 06-06-2024 12:45:14
18 25734 นายวัชรากร ยอดปา '5/7 9 27-06-2024 13:20:37
    ||   Export To Excel File