ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 55 กิจกรรม พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน

ครูที่ปรึกษา : ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25454 นายภูรินท์ สมฤทธิ์ '5/10 1 10-06-2024 08:01:04
2 25458 นายศศิพงษ์ ยศหล้า '5/10 2 06-06-2024 14:09:33
3 25466 นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์ '5/10 3 06-06-2024 14:11:24
4 25486 นายภุชงค์ หม่องพิชัย '5/10 5 06-06-2024 21:36:39
5 25501 นางสาวปภาวรินท์ ขันขยัน '5/10 6 06-06-2024 14:13:24
6 25513 นายณัฐภูมิ ชุมภูวงศ์ '5/10 7 06-06-2024 12:59:59
7 25519 นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ '5/10 8 06-06-2024 12:51:21
8 25521 นางสาวกานต์พิชชา เชิดชีวี '5/10 9 06-06-2024 19:12:30
9 25550 นายภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา '5/10 10 06-06-2024 12:52:46
10 25615 นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ '5/10 13 10-06-2024 08:05:32
11 25629 นางสาวบุญญิสา ฟูแก้ว '5/10 15 28-06-2024 15:42:54
12 25648 นายภัทรพล วงค์คม '5/10 16 10-06-2024 08:02:27
13 25653 นายวีรภัทร หลองทุ่ง '5/10 17 06-06-2024 13:33:37
14 25654 นายศิริกร คำน้อย '5/10 18 06-06-2024 13:06:27
15 25687 นายธนดล นักค้า '5/10 23 06-06-2024 12:52:30
16 25737 นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ '5/10 25 02-07-2024 16:26:11
17 25781 นางสาวกมลชนก ปุกบุญเรือง '5/10 26 28-06-2024 15:37:30
18 25785 นางสาวชญานิศ จันต๊ะขัติ '5/10 28 10-06-2024 08:01:03
19 25794 นางสาวสินิลวรรณ จารุมาโนชญ์ '5/10 30 06-06-2024 13:02:41
20 27299 นายณัทรัฏฐ์ ใจแล '5/10 32 06-06-2024 12:58:41
21 27300 นายทวีโชค ตันติ๊บ '5/10 33 06-06-2024 12:53:53
22 27301 นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ '5/10 34 06-06-2024 12:52:20
    ||   Export To Excel File