ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 54 กิจกรรม รักเรียน -1 ปี 67

ครูที่ปรึกษา : ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25652 นายวาทิน ยั่วยวน '5/1 11 07-06-2024 08:07:44
2 25756 นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ '5/1 22 28-06-2024 15:05:12
3 25757 นางสาวสุนันฑา สังข์สุข '5/1 23 01-07-2024 20:59:01
4 25773 นายวสุธร หินใหญ่ '5/1 25 26-06-2024 07:59:35
5 25792 นางสาวรัตนา ไม้ฉำฉา '5/1 26 26-06-2024 07:59:27
6 26168 นางสาวภัคจิรา ทนันไชย '5/1 29 26-06-2024 07:59:16
7 27638 นายกายสิทธิ์ พุทธนะ '5/1 30 07-06-2024 06:48:36
8 27640 นายจุทาเมธ จันทร์ปัน '5/1 31 06-06-2024 15:45:47
9 27641 นายธนากร สุธีวราพล '5/1 32 27-06-2024 12:31:03
10 27642 นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ '5/1 33 27-06-2024 13:04:45
11 27644 นางสาวธัญวรัตน์ พะมณี '5/1 35 28-06-2024 15:44:02
12 27647 นางสาวสุพิชญา ศรีวิราช '5/1 37 28-06-2024 15:45:11
    ||   Export To Excel File