ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 52 กิจกรรม YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย

ครูที่ปรึกษา : ครูนุจรี แสงฟ้า
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26221 นายภูวดล ดวงเเก้ว '4/2 10 11-06-2024 08:32:02
2 26351 นายวีรกร สันทารุนัย '4/2 23 11-06-2024 12:08:11
3 25468 นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น '5/2 1 06-06-2024 13:21:18
4 25552 นายสิรภพ วุฑฒะกุล '5/2 4 06-06-2024 11:50:58
5 25601 นายกรกฤต สังข์ป้อม '5/2 5 06-06-2024 14:47:56
6 25618 นางสาวเขมิกา หลานพรม '5/2 6 06-06-2024 13:54:34
7 25640 นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ '5/2 8 06-06-2024 13:31:13
8 25729 นายธีระวุฒิ ขัดผัด '5/2 16 06-06-2024 14:04:58
9 25740 นางสาวจันทร์จิรา พันธ์คน '5/2 18 06-06-2024 12:29:46
10 25751 นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย '5/2 19 06-06-2024 13:28:37
11 25796 นางสาวสุพิชญา ทำบุญ '5/2 21 06-06-2024 14:12:52
12 25797 นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย '5/2 22 06-06-2024 12:27:56
13 25805 นายณัฐพล คลหาญ '5/2 23 06-06-2024 13:22:24
14 25829 นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดี '5/2 25 06-06-2024 14:03:56
15 25832 นางสาวพนัชกร ผิดชอบ '5/2 26 09-06-2024 17:52:20
16 25837 นางสาวสุนันทา คิดดี '5/2 27 06-06-2024 13:31:25
17 25861 นายวงศธร พรมมา '5/2 28 06-06-2024 13:30:57
18 25873 นางสาวณัฐรดานัย ไชยเนตร '5/2 29 06-06-2024 12:34:15
19 25904 นายอดิศร คำสุจริต '5/2 30 06-06-2024 12:48:27
20 27150 นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว '5/2 31 06-06-2024 13:22:45
21 27648 นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน '5/2 32 06-06-2024 11:50:55
22 27651 นายศุภชัย เสนสุใจ '5/2 34 16-07-2024 07:56:39
23 27652 นางสาวปอแก้ว ผิวงาม '5/2 35 06-06-2024 12:37:55
24 27653 นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น '5/2 36 06-06-2024 13:33:50
25 27654 นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร '5/2 37 06-06-2024 12:29:31
26 27699 นายสุรพัศ สร้อยชมภู '5/7 28 06-06-2024 13:33:44
27 24909 นายกษิดิส จันทร์ฟอง '6/5 1 06-06-2024 12:46:33
28 24920 นายศาสตรพล เมรินทร์ '6/5 2 06-06-2024 12:51:56
29 24924 นางสาวจิรัชญา เทพจักร์ '6/5 3 06-06-2024 12:42:24
30 24932 นางสาวฑิฆัมพร ไชยชนะ '6/5 4 06-06-2024 12:51:04
31 24935 นางสาวปภาดา ธะนะวงศ์ '6/5 5 06-06-2024 12:41:15
32 25305 นายชัชพิสิฐ ธนะวดี '6/5 28 06-06-2024 12:48:53
33 25308 นายณภัทร ขันใจ '6/5 29 06-06-2024 12:49:48
34 27103 นายสุภากร กันทอน '6/5 36 06-06-2024 12:58:19
35 27105 นางสาวอภิชญา มหานิลทิพย์ '6/5 38 06-06-2024 12:48:53
36 25120 นางสาวณัจฉรียา สุวรรณขัดศรี '6/10 22 06-06-2024 19:24:53
37 25211 นางสาวพธูทิพย์ รักพ่อ '6/10 26 06-06-2024 12:30:20
    ||   Export To Excel File