ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 51 กิจกรรม (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น

ครูที่ปรึกษา : ครูจิรเดช โยธามาศ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26908 ด.ช.ชนะพล เคนพันธ์ '3/5 2 06-06-2024 11:02:34
2 26909 ด.ช.ณัชพล ดงปาลี '3/5 3 06-06-2024 11:02:34
3 26911 ด.ช.ธีรกานต์ พิณโสดา '3/5 4 06-06-2024 11:02:34
4 26912 ด.ช.ประชาคม แซ่ท่อ '3/5 5 06-06-2024 11:02:34
5 26913 ด.ช.ปิยวัฒน์ ยาวิชัย '3/5 6 06-06-2024 11:02:34
6 26914 ด.ช.พงศกร กุดรังนอก '3/5 7 06-06-2024 11:02:34
7 26915 ด.ช.พีรพัฒน์ มูลต้น '3/5 8 06-06-2024 11:02:34
8 26916 ด.ช.พีระพัฒน์ แสนมณี '3/5 9 06-06-2024 11:02:34
9 26917 ด.ช.ภคนันท์ ดินขาว '3/5 10 06-06-2024 11:02:34
10 26918 ด.ช.วชิรกร โยธา '3/5 11 06-06-2024 11:02:34
11 26920 ด.ช.ศุภกร สารจันทร์ '3/5 13 06-06-2024 11:02:34
12 26921 ด.ช.สิปปกร ณ น่าน '3/5 14 06-06-2024 11:02:34
13 26922 ด.ช.อดิศักดิ์ วุฒิพรหม '3/5 15 06-06-2024 11:02:34
14 26923 ด.ช.อโนชา เกษรจำปา '3/5 16 06-06-2024 11:02:34
15 26924 ด.ช.เอกวัสส์ อิ่นคำ '3/5 17 06-06-2024 11:02:34
16 26925 ด.ญ.กมลธร สอนเเก้ว '3/5 18 06-06-2024 11:02:34
17 26926 ด.ญ.กัญญาวีย์ สุขแสวง '3/5 19 06-06-2024 11:02:34
18 26927 ด.ญ.กันตพร ชาภักดี '3/5 20 06-06-2024 11:02:34
19 26928 ด.ญ.กุลิสรา หลักคำ '3/5 21 06-06-2024 11:02:34
20 26929 ด.ญ.เกสรา ก๋าคำ '3/5 22 06-06-2024 11:02:34
21 26930 ด.ญ.ชญานิษฐ์ นาโพนทัน '3/5 23 06-06-2024 11:02:34
22 26931 ด.ญ.เชิญขวัญ สุขทะเล '3/5 24 06-06-2024 11:02:34
23 26932 ด.ญ.ณภัทรสร กาใจ '3/5 25 06-06-2024 11:02:34
24 26933 ด.ญ.ทัศนีญา จันวิลัย '3/5 26 06-06-2024 11:02:34
25 26934 ด.ญ.เบญญาพร หมูแก้ว '3/5 27 06-06-2024 11:02:34
26 26935 ด.ญ.ปพิชญา สาตรแสง '3/5 28 06-06-2024 11:02:34
27 26936 ด.ญ.ปราณปรียา แสงศรีจันทร์ '3/5 29 06-06-2024 11:02:34
28 26937 ด.ญ.ปราณปรียา สุนทรา '3/5 30 06-06-2024 11:02:34
29 26938 ด.ญ.ปรียากร ศรีภักดี '3/5 31 06-06-2024 11:02:34
30 26939 ด.ญ.ปาลิตา ผาบปิจวงค์ '3/5 32 06-06-2024 11:02:34
31 26940 ด.ญ.เปรมจิรา กันทะ '3/5 33 06-06-2024 11:02:34
32 26941 ด.ญ.พรณภา ยกยอน '3/5 34 06-06-2024 11:02:34
33 26942 ด.ญ.พัชร์ฤทัย มูลมี '3/5 35 06-06-2024 11:02:34
34 26943 ด.ญ.พิรัลพัชร ตันกูล '3/5 36 06-06-2024 11:02:34
35 26944 ด.ญ.พีชญา เงินปุ่นนาค '3/5 37 06-06-2024 11:02:34
36 26945 ด.ญ.มัลลิกา ใจผง '3/5 38 06-06-2024 11:02:34
37 26946 ด.ญ.รัตนาภรณ์ ยองเพชร '3/5 39 06-06-2024 11:02:34
38 26947 ด.ญ.สุพรรณิการ์ ชมที '3/5 40 06-06-2024 11:02:34
39 26948 ด.ญ.เหมือนฝัน ธิวงศ์ '3/5 41 06-06-2024 11:02:34
    ||   Export To Excel File