ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 50 กิจกรรม เพื่อกันปันความรู้

ครูที่ปรึกษา : นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26661 ด.ญ.นฤพรรณ แก้วมา '3/4 1 06-06-2024 10:19:00
2 26867 นายกิตติกร สุธรรมแปง '3/4 2 06-06-2024 10:19:00
3 26868 นายกิตติพิชญ์ เเสนอาทิตย์ '3/4 3 06-06-2024 10:19:00
4 26869 ด.ช.กิตติภพ ภู่สวัสดิ์ '3/4 4 06-06-2024 10:19:00
5 26870 ด.ช.คฤหัสษ์ อินต๊ะราช '3/4 5 06-06-2024 10:19:00
6 26872 ด.ช.ชัยวัฒน์ คิดดี '3/4 6 06-06-2024 10:19:00
7 26873 นายณัฐพงษ์ อนุมาศ '3/4 7 06-06-2024 10:19:00
8 26874 ด.ช.ธนภัทร ชูเชย '3/4 8 06-06-2024 10:19:00
9 26875 ด.ช.ธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล '3/4 9 06-06-2024 10:19:00
10 26876 ด.ช.นนทกร ปันนิตมัย '3/4 10 06-06-2024 10:19:00
11 26877 ด.ช.นาคิน สุขสมจิตร '3/4 11 06-06-2024 10:19:00
12 26878 ด.ช.ปริณทร โสภาวาง '3/4 12 06-06-2024 10:19:00
13 26879 ด.ช.ศุภกร คำซองเมือง '3/4 13 06-06-2024 10:19:00
14 26880 ด.ช.ศุภกร สุนทร '3/4 14 06-06-2024 10:19:00
15 26882 ด.ช.อภิสิทธิ์ อิสระ '3/4 15 06-06-2024 10:19:00
16 26883 ด.ช.อัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์ '3/4 16 06-06-2024 10:19:00
17 26884 ด.ญ.กัญญพัชร วิลัย '3/4 17 06-06-2024 10:19:00
18 26885 ด.ญ.กัลยารัตน์ หน่อคำหล้า '3/4 18 06-06-2024 10:19:00
19 26887 ด.ญ.ชญาดา ขัดกันทา '3/4 19 06-06-2024 10:19:00
20 26889 ด.ญ.ดาราพร ป้องคำ '3/4 20 06-06-2024 10:19:00
21 26891 ด.ญ.ธัญธร นํ้าสา '3/4 21 06-06-2024 10:19:00
22 26892 ด.ญ.ธันวาลักษณ์ กลิ่นทอง '3/4 22 06-06-2024 10:19:00
23 26894 ด.ญ.นันทภรณ์ อิ่นแก้ว '3/4 23 06-06-2024 10:19:00
24 26895 ด.ญ.นารีรัตน์ คำภิระปาวงค์ '3/4 24 06-06-2024 10:19:00
25 26896 ด.ญ.ปภาวรินทร์ หินทราย '3/4 25 06-06-2024 10:19:00
26 26897 ด.ญ.พลอยทับทิม สว่างกรรณ์ '3/4 26 06-06-2024 10:19:00
27 26898 ด.ญ.วชิราภรณ์ ธนะวงศ์ '3/4 27 06-06-2024 10:19:00
28 26899 ด.ญ.วรรณทกาญจน์ คงศรี '3/4 28 06-06-2024 10:19:00
29 26900 ด.ญ.วรัญญา ประสพ '3/4 29 06-06-2024 10:19:00
30 26901 ด.ญ.วรัมพร น้อยขวัญ '3/4 30 06-06-2024 10:19:00
31 26902 ด.ญ.วริศรา สุวพงษ์ '3/4 31 06-06-2024 10:19:00
32 26903 ด.ญ.วาทิตยา อินทรจักร '3/4 32 06-06-2024 10:19:00
33 26904 ด.ญ.วิรัญญา คุณประสาท '3/4 33 06-06-2024 10:19:00
34 26905 ด.ญ.สิรี โคตะบุตร '3/4 34 06-06-2024 10:19:00
35 26906 ด.ญ.อภิสรา เกษรเกิด '3/4 35 06-06-2024 10:19:00
36 26907 ด.ญ.ไอรดา ธิวงศ์ '3/4 36 06-06-2024 10:19:00
37 27733 ด.ช.ธันวา พันธ์วงษา '3/4 37 06-06-2024 10:19:00
    ||   Export To Excel File