ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 5 กิจกรรม จีนหรรษา

ครูที่ปรึกษา : ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26324 นางสาวลภัสรดา เต็มอุ่น '4/3 16 05/07/2024 09:15:20
2 26180 นางสาวกวินตรา ธนวัฒน์วานิชย์ '4/7 1 27-06-2024 12:38:26
3 26195 นางสาวธมลวรรณ ทองโต '4/7 2 27-06-2024 12:38:26
4 26247 นางสาววรรณภา บุญวงค์ '4/7 5 27-06-2024 12:38:26
5 26291 นางสาวอัญชณิศา มูลคำดี '4/7 6 27-06-2024 12:38:26
6 26319 นางสาวปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า '4/7 7 27-06-2024 12:38:26
7 26321 นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา '4/7 8 27-06-2024 12:38:26
8 26335 นายชัยทัต แก้วกาวี '4/7 9 27-06-2024 12:38:26
9 26360 นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์ '4/7 10 27-06-2024 12:38:26
10 26364 นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล '4/7 11 27-06-2024 12:38:26
11 26381 นายธาดากร อิ่นคำ '4/7 13 27-06-2024 12:38:26
12 26413 นายกิตตินันท์ ค้าคำ '4/7 16 27-06-2024 12:38:26
13 26423 นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม '4/7 17 27-06-2024 12:38:26
14 26424 นายพัสกร กันทะเนตร '4/7 18 27-06-2024 12:38:26
15 26427 นายภูกวิน ธรรมศิริ '4/7 19 27-06-2024 12:38:26
16 26444 นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์ '4/7 20 27-06-2024 12:38:26
17 26451 นางสาวสุพิชชา แผ้วสถาน '4/7 21 27-06-2024 12:38:26
18 26458 นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล '4/7 22 27-06-2024 12:38:26
19 26472 นายสุริยณ อ่อนศรีทอง '4/7 23 27-06-2024 12:38:26
20 26490 นางสาวพิยดา เจริญสุข '4/7 24 27-06-2024 12:38:26
21 27015 นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ '4/7 25 27-06-2024 12:38:26
22 27737 นางสาววริศรา ไกลถิ่น '4/7 26 27-06-2024 12:38:26
23 27739 นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น '4/7 27 27-06-2024 12:38:26
24 28252 นางสาวนภสร บัวจ้อย '4/7 28 27-06-2024 12:38:26
25 28285 นายจิตติพัฒน์ ไล '4/7 29 27-06-2024 12:38:26
26 28286 นายณัฏฐพล นาคดี '4/7 30 27-06-2024 12:38:26
27 28287 นายอภิวัฒน์ นันตายศ '4/7 31 27-06-2024 12:38:26
28 28311 นายวัชรพงศ์ เขตรักษา '4/7 32 27-06-2024 12:38:26
    ||   Export To Excel File