ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 49 กิจกรรม Book Club

ครูที่ปรึกษา : นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28272 นางสาวชลธิชา รักแม่ '4/5 33 06-06-2024 09:46:06
2 26008 นายสัตย์ยาบัน ปุระตา '4/10 4 06-06-2024 09:47:10
3 26036 นายคณิน ใจคำ '4/10 9 06-06-2024 09:47:10
4 26039 นายธีรภัทร มูลดวง '4/10 10 06-06-2024 09:47:10
5 26046 นายวีรภัทร สุริยะมงคล '4/10 11 06-06-2024 09:45:15
6 26048 นายศุภวิชญ์ สายปัญญา '4/10 13 06-06-2024 09:47:10
7 26049 นายสุรเชษฐ์ พลชัย '4/10 14 06-06-2024 09:47:10
8 27912 นางสาวกมลพร รัตนะ '4/10 34 06-06-2024 09:45:34
9 27920 นางสาวสุทธิดา วังสา '4/11 34 06-06-2024 09:45:46
10 26035 นายขวัญชัย ศรไชย '4/12 10 06-06-2024 09:44:42
11 26038 นายณรงค์เดช ภิระบรรณ์ '4/12 11 06-06-2024 09:44:42
12 26045 นายมินซู ควอน '4/12 12 06-06-2024 09:44:42
13 26054 นางสาวชนัญชิดา ชัยชะนะ '4/12 14 06-06-2024 09:44:42
14 26062 นางสาวปัณณพร หล้าอินถา '4/12 15 06-06-2024 09:44:42
15 26066 นางสาวพิชญ์สินี สิทธิวงศ์ '4/12 16 06-06-2024 09:44:42
16 26075 นายณัฐชานนท์ สายบัว '4/12 17 06-06-2024 09:44:42
17 26078 นายธีรโชติ จี้ใหญ่ '4/12 18 06-06-2024 09:44:42
18 26082 นายผดุงพล สนั่นเอื้อ '4/12 19 06-06-2024 09:44:42
19 26087 นายอนันตวัศ เต๋จ๊ะ '4/12 20 06-06-2024 09:44:42
20 26089 นางสาวกัญญาภัทร อธิบดิ์พงศธร '4/12 21 06-06-2024 09:44:42
21 26091 นางสาวกุมภาภักดิ์ ขัดสุทะ '4/12 22 06-06-2024 09:44:42
22 26101 นางสาวปาณกวิน แก้วเทพ '4/12 23 06-06-2024 09:44:42
23 26103 นางสาวเพียงขวัญ พรหมคณะ '4/12 24 06-06-2024 09:44:42
24 26114 นายพบธรรม ทะนันชัย '4/12 26 06-06-2024 09:44:42
25 26133 นางสาวพิมพกานต์ อินเรือง '4/12 31 12-07-2024 11:47:09
26 26188 นางสาวณัชชาภรณ์ อินต๊ะ '4/12 34 06-06-2024 09:44:42
27 27922 นางสาวจันทนาพร อินวงศ์ '4/12 36 06-06-2024 09:44:42
    ||   Export To Excel File