ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 48 กิจกรรม คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น

ครูที่ปรึกษา : ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28043 ด.ช.เขมชาติ นาสมพันธ์ '1/4 1 06-06-2024 21:34:23
2 28044 ด.ช.จักรกฤษณ์ แสงสุข '1/4 2 06-06-2024 21:34:23
3 28045 ด.ช.จิรพัฒน์ สถาน '1/4 3 06-06-2024 21:34:23
4 28046 ด.ช.ทรงชัย แซ่สือ '1/4 4 06-06-2024 21:34:23
5 28047 ด.ช.ธนโชติ ช่างแก้ว '1/4 5 06-06-2024 21:34:23
6 28050 ด.ช.พุฒิภัทร โพธิ์ทอง '1/4 8 06-06-2024 21:34:23
7 28051 ด.ช.วรโชติ ไชยวิชิต '1/4 9 06-06-2024 21:34:23
8 28054 ด.ช.สรวิชญ์ ทองหลิ้ม '1/4 12 06-06-2024 21:34:23
9 28058 ด.ช.อชิตะ อโนทัย '1/4 15 06-06-2024 21:34:23
10 28059 ด.ช.อดิเทพ จูมพล '1/4 16 06-06-2024 21:34:23
11 28060 ด.ช.อำพล ดรปัญญา '1/4 17 06-06-2024 21:34:23
12 28061 ด.ญ.กรรณิการ์ นันต๊ะสี '1/4 18 06-06-2024 21:34:23
13 28062 ด.ญ.กันยกร กันธนะ '1/4 19 06-06-2024 21:34:23
14 28063 ด.ญ.จิดาภา กองอินทร์ '1/4 20 06-06-2024 21:34:23
15 28065 ด.ญ.ชิตชนก ตาหล้า '1/4 22 06-06-2024 21:34:23
16 28067 ด.ญ.ณัฐริกา บุญจ๋า '1/4 24 06-06-2024 21:34:23
17 28068 ด.ญ.ทิพย์ธารา พรมรักษา '1/4 25 06-06-2024 21:34:23
18 28069 ด.ญ.ธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์ '1/4 26 06-06-2024 21:34:23
19 28071 ด.ญ.บุณณดา กันทะเนตร '1/4 28 06-06-2024 21:34:23
20 28072 ด.ญ.เบญญาภา มาเพิ่ม '1/4 29 06-06-2024 21:34:23
21 28073 ด.ญ.ปริณรดา ผิวผ่อง '1/4 30 06-06-2024 21:34:23
22 28074 ด.ญ.ปวันรัตน์ ยาวพร '1/4 31 06-06-2024 21:34:23
23 28075 ด.ญ.พชรมน คูหา '1/4 32 06-06-2024 21:34:23
24 28076 ด.ญ.พิมญาดา ทองภูธร '1/4 33 06-06-2024 21:34:23
25 28077 ด.ญ.มนรดา เคหัง '1/4 34 06-06-2024 21:34:23
26 28078 ด.ญ.วัชราภรณ์ พรมกสิกร '1/4 35 06-06-2024 21:34:23
27 28079 ด.ญ.วิชญาดา ทะอินเลย '1/4 36 06-06-2024 21:34:23
28 28080 ด.ญ.ศิริธาดา จำเริญราช '1/4 37 06-06-2024 21:34:23
29 28082 ด.ญ.สุปรียา พุทธสม '1/4 39 06-06-2024 21:34:23
30 28339 ด.ช.วรชิต ไชยวิชิต '1/4 40 25-06-2024 07:44:48
    ||   Export To Excel File