ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 47 กิจกรรม English through the movies

ครูที่ปรึกษา : ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26017 นางสาวชนิดาภา ไชยคำ '4/6 1 06-06-2024 08:39:12
2 26179 นางสาวกฤตชญา ตาเปียง '4/6 3 06-06-2024 08:39:12
3 26190 นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมขันทา '4/6 5 06-06-2024 08:39:12
4 26191 นางสาวณัฐวรา อินคำปา '4/6 6 06-06-2024 08:39:12
5 26202 นางสาวปาริตา วงค์ปัญญา '4/6 7 06-06-2024 08:39:12
6 26253 นายกลการ กันอินทร์ '4/6 11 06-06-2024 08:39:12
7 26262 นายปฐวี บุญปัญญาโรจน์ '4/6 12 06-06-2024 08:39:12
8 26264 นายภาณุวัฒน์ ณ น่าน '4/6 13 06-06-2024 08:39:12
9 26271 นางสาวกรรญาริน วงศ์นภาไพศาล '4/6 15 06-06-2024 08:39:12
10 26273 นางสาวจิตติภัทรา แวงวัน '4/6 16 06-06-2024 08:39:12
11 26299 นายนันทโชต กำจัดภัยพาล '4/6 17 06-06-2024 08:39:12
12 26310 นางสาวกัญญาณัฐ อนันติยศ '4/6 18 06-06-2024 08:39:12
13 26349 นายภาคิน ประกอบสาย '4/6 20 06-06-2024 08:39:12
14 26352 นายสิวัฒน์ อินธิยศ '4/6 21 06-06-2024 08:39:12
15 26370 นางสาวสุพิชชา อินแดง '4/6 22 06-06-2024 08:39:12
16 26422 นายนนทนันท์ หม่อมศรี '4/6 23 05-06-2024 08:18:39
17 26465 นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ '4/6 24 06-06-2024 08:39:12
18 26478 นางสาวกัญญาณัฐ ภักดีวงษ์ '4/6 25 06-06-2024 08:39:12
19 26480 นางสาวโชติกา พลบุญ '4/6 26 06-06-2024 08:39:12
20 26486 นางสาวพรไพลิน สิทธิราช '4/6 27 06-06-2024 08:39:12
21 26488 นางสาวพิชญาพร ชัยเลิศ '4/6 28 06-06-2024 08:39:12
22 26665 นางสาวธนิดา เจริญรัตชาติ '4/6 29 06-06-2024 08:39:12
23 27763 นายชาติวิศิษภ์ วิศิษฏ์ลานนท์ '4/6 30 06-06-2024 08:39:12
24 28275 นายเทวาดล ไชยพล '4/6 31 06-06-2024 08:39:12
25 28276 นายภากร หน่อหล้า '4/6 32 06-06-2024 08:39:12
26 28277 นายอมรเทพ คำงาม '4/6 33 06-06-2024 08:39:12
27 28278 นายเอกภพ ยอดมณีบรรพต '4/6 34 06-06-2024 08:39:12
28 28280 นางสาวณัฐธิดา ตันต้าว '4/6 36 06-06-2024 08:39:12
29 28282 นางสาวธาราทิพย์ แซ่ย่าง '4/6 38 06-06-2024 08:39:12
30 28283 นางสาวเพชรลดา ธะนะใจ '4/6 39 06-06-2024 08:39:12
    ||   Export To Excel File