ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 46 กิจกรรม Alevel Math&Chem

ครูที่ปรึกษา : ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 24963 นางสาวณัชชานันท์ สายศรี '6/1 6 06-06-2024 08:11:16
2 24978 นางสาวสุกัญญา สุกดิษฐ์ '6/1 8 06-06-2024 08:11:47
3 25251 นางสาวพัชรีพร ดูงาม '6/1 30 06-06-2024 08:12:10
4 24911 นายณัฐชนน สักแก้ว '6/9 1 06-06-2024 08:10:58
5 24913 นายณัฐพล คงปัน '6/9 2 06-06-2024 08:10:58
6 24919 นายยุวาทร เจริญรัมย์ '6/9 3 06-06-2024 08:10:58
7 24922 นางสาวกิ่งหลิว โพธิ์เผือก '6/9 4 06-06-2024 08:10:58
8 24950 นายธฤษณุ เขียวอ้าย '6/9 5 06-06-2024 08:10:58
9 24967 นางสาวปพิชญา บุญตัน '6/9 6 06-06-2024 08:10:58
10 24975 นางสาวมนทกานต์ จินะ '6/9 7 06-06-2024 08:10:58
11 24976 นางสาวฤทัยทิพย์ วิเศษชาติ '6/9 8 06-06-2024 08:10:58
12 24977 นางสาวลลิดา บุรชาติ '6/9 9 06-06-2024 08:10:58
13 25016 นายกฤษณะ เพียงใจวงค์ '6/9 10 06-06-2024 08:10:58
14 25019 นายชญานนท์ ประมูลวงค์ '6/9 11 06-06-2024 08:10:58
15 25020 นายชินดนัย ปานเจริญ '6/9 12 06-06-2024 08:10:58
16 25063 นายชนาเทพ พระจันทร์ '6/9 14 06-06-2024 08:10:58
17 25069 นายปภาวิน ปทุมทิพย์สิริ '6/9 15 06-06-2024 08:10:58
18 25077 นางสาวกชกร กาวิชัย '6/9 16 06-06-2024 08:10:58
19 25099 นางสาวอลิษา ปัญญาหล้า '6/9 17 06-06-2024 08:10:58
20 25105 นายธีรวัฒน์ พุทธเนตร '6/9 18 06-06-2024 08:10:58
21 25116 นางสาวกัลยกร เรือนสิทธิ์ '6/9 19 06-06-2024 08:10:58
22 25154 นายรัตพล กากูล '6/9 20 06-06-2024 08:10:58
23 25182 นายกฤชณัท เเสงศรีจันทร์ '6/9 21 06-06-2024 08:10:58
24 25197 นายสิรภัทร เป็กธนู '6/9 22 06-06-2024 08:10:58
25 25203 นางสาวกาญจนา แม่นยำ '6/9 23 06-06-2024 08:10:58
26 25214 นางสาวมัณธนา กันอินทร์ '6/9 24 06-06-2024 08:10:58
27 25232 นายภูวเดช มั่นถาวร '6/9 25 06-06-2024 08:10:58
28 26727 นายมนัญชัย แยม่อ '6/9 26 06-06-2024 08:10:58
29 26728 นางสาวกัญญาวีร์ มีพูล '6/9 27 06-06-2024 08:10:58
30 26729 นางสาวธัญชนก ผัดเรือน '6/9 28 06-06-2024 08:10:58
31 26730 นางสาวปณาลี บุญเสนาะ '6/9 29 06-06-2024 08:10:58
32 26731 นางสาวรุ่งระวิน ใจเจริญ '6/9 30 06-06-2024 08:10:58
33 26732 นางสาววนิดา บุญศรี '6/9 31 06-06-2024 08:10:58
34 26733 นางสาวสุวพิชชา เสียงหวาน '6/9 32 06-06-2024 08:10:58
35 27113 นางสาวกิตติกา ศรีกันชัย '6/9 33 06-06-2024 08:10:58
36 24925 นางสาวชญานิน ณ ลำปาง '6/10 2 06-06-2024 08:12:45
37 24928 นางสาวชลธิชา เป็งอิ่นแก้ว '6/10 3 06-06-2024 08:12:53
    ||   Export To Excel File