ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 45 กิจกรรม ดนตรีและดูริยางค์

ครูที่ปรึกษา : ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27927 ด.ช.ธนชิต กิติยศ '1/1 5 27-06-2024 10:20:43
2 27942 ด.ญ.ชูกมล เมืองมูล '1/1 20 06-06-2024 07:05:08
3 28004 ด.ช.ณัฐวุฒิ สุทธิ '1/3 2 06-06-2024 07:20:43
4 28007 ด.ช.นิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล '1/3 5 06-06-2024 07:19:47
5 28009 ด.ช.บัณฑิต แก้วกันทะ '1/3 7 06-06-2024 07:16:55
6 28010 ด.ช.บูรพา โสรัจ '1/3 8 06-06-2024 07:20:02
7 28017 ด.ช.อัคคพล ชัดชรัตน์ '1/3 15 06-06-2024 07:18:31
8 28019 ด.ช.อัครวินท์ มะโนศรี '1/3 17 06-06-2024 07:19:31
9 28038 ด.ญ.รมิดา นวลแสง '1/3 34 06-06-2024 07:15:43
10 28049 ด.ช.พิชญะ ทำสวย '1/4 7 06-06-2024 07:07:06
11 28056 ด.ช.สุธี ไชยบาล '1/4 13 06-06-2024 07:07:38
12 28064 ด.ญ.ชนิกานต์ เขียวแก้ว '1/4 21 06-06-2024 07:07:24
13 28093 ด.ช.ปิยภัทร ปัญญะติ '1/5 11 06-06-2024 07:17:32
14 28095 ด.ช.มนัสวี ยวงมะณี '1/5 13 06-06-2024 07:17:20
15 28103 ด.ญ.กันต์ทนิษฐ์ แดงสาร '1/5 21 06-06-2024 07:08:26
16 28114 ด.ญ.จันทร์นิภา เชียงตุง '1/5 32 06-06-2024 07:07:52
17 28210 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ปันจันทร์ '1/8 9 06-06-2024 07:19:13
18 27321 ด.ช.ชินพัฒน์ เมืองพิน '2/1 4 06-06-2024 13:10:49
19 27334 ด.ช.อดิเทพ ช่วยบ้าน '2/1 17 06-06-2024 07:05:26
20 27335 ด.ช.อิทธิพล แดนขนาน '2/1 18 06-06-2024 13:10:25
21 27339 ด.ญ.ชนาพร ใจกว้าง '2/1 22 06-06-2024 07:13:01
22 27340 ด.ญ.ชาลิสา กันทะสอน '2/1 23 06-06-2024 07:09:59
23 27345 ด.ญ.เบญจกัลยา วนารักษ์ '2/1 28 06-06-2024 07:06:02
24 27346 ด.ญ.พัชริญา เรือนคำ '2/1 29 06-06-2024 07:13:32
25 27347 ด.ญ.ภคมน คำเหล็ก '2/1 30 06-06-2024 07:12:44
26 27350 ด.ญ.ลักษิกา ติ๊บคำ '2/1 33 06-06-2024 07:13:22
27 27351 ด.ญ.วรรณกานต์ ช่างฆ้อง '2/1 34 06-06-2024 07:05:47
28 27353 ด.ญ.สิริวิมล ไกลถิ่น '2/1 36 06-06-2024 07:13:44
29 27354 ด.ญ.สุธีรา มาน้อย '2/1 37 06-06-2024 13:09:31
30 27355 ด.ญ.สุภาวิณี สุริยะ '2/1 38 06-06-2024 07:09:31
31 27357 ด.ญ.อมิตา พรมคณะ '2/1 40 06-06-2024 13:09:06
32 27467 ด.ญ.บุญยานุช มโนรักษ์ '2/4 29 06-06-2024 07:20:26
33 27469 ด.ญ.ปริชญา ไชยเนตร '2/4 31 06-06-2024 07:15:57
34 28335 ด.ช.ธีรวีร์ กิติยศ '2/6 40 11-06-2024 11:41:19
35 27247 ด.ช.วงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน '2/11 16 06-06-2024 07:10:35
36 27250 ด.ช.อัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ '2/11 18 06-06-2024 07:10:55
37 27255 ด.ญ.ชัชชญา หอมนาน '2/11 22 06-06-2024 07:11:55
38 27258 ด.ญ.ณัฐณิชา คงประเสริฐ '2/11 24 06-06-2024 07:09:14
39 26763 ด.ญ.ญาณิศา จารุจิตร '3/1 16 06-06-2024 07:16:42
40 26772 ด.ญ.เนตรนภา เลิศชัยสหกุล '3/1 24 06-06-2024 07:16:29
41 28265 นายเจตนิพัทธ์ ทะพาน '4/5 27 06-06-2024 07:10:22
42 26205 นางสาวเมตติกา ธะนะเเก้ว '4/6 8 06-06-2024 13:20:20
43 25745 นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน '5/1 19 06-06-2024 07:04:51
44 25651 นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ '5/4 4 06-06-2024 07:12:19
45 25901 นายศิวกร แซ่เจ่น '5/4 23 06-06-2024 07:20:15
46 27092 นางสาวณธษร เขียวตื้ออินทร์ '6/4 26 06-06-2024 07:16:12
47 25104 นายธนพงศ์ หวานแหลม '6/5 7 06-06-2024 13:21:48
48 25062 นายคุณานนท์ ปัญญาดี '6/8 7 26-06-2024 09:04:41
49 25233 นายวชิรวิทย์ ทองสกุล '6/8 19 27-06-2024 10:18:59
50 25026 นายอนิรุทธเทวา ติ๊บรักษา '6/9 13 06-06-2024 07:12:32
    ||   Export To Excel File