ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 44 กิจกรรม ชุมนุมชีววิทยา

ครูที่ปรึกษา : นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26070 นางสาววีรสุดา สาระภพ '4/1 4 09-06-2024 14:30:41
2 26323 นางสาวรินรดา อิ่นคำ '4/2 20 05-06-2024 21:13:31
3 26325 นางสาววรัทยา ปันเท '4/2 21 05-06-2024 21:13:20
4 26415 นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ '4/2 32 09-06-2024 14:29:31
5 26052 นางสาวฉัตรชฎา ศรีมงคล '4/3 1 05-06-2024 21:10:29
6 26288 นางสาวศิริพัชรา โอบอ้อม '4/3 9 05-06-2024 21:12:52
7 26296 นายธนวัฒน์ ดาราทอง '4/3 12 05-06-2024 21:15:06
8 26307 นายรักษ์ศิริ ทำสอาด '4/3 14 05-06-2024 21:19:34
9 26328 นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย '4/3 17 05-06-2024 21:19:16
10 26445 นางสาวธัญชนก จันต๊ะขัติ '4/3 31 05-06-2024 21:17:45
11 26489 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง '4/3 33 05-06-2024 21:10:09
12 27735 นางสาวนิพิชฌน์ชพร ใจสุภาพ '4/3 34 05-06-2024 21:18:13
13 27770 นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ '4/3 36 05-06-2024 21:19:24
14 26005 นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์ '4/10 3 05-06-2024 21:13:57
15 26014 นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ '4/10 5 05-06-2024 21:19:42
16 26030 นางสาวยูถิกา วรรณะ '4/10 6 05-06-2024 21:18:21
17 26031 นางสาวลานนา พุทธเนตร '4/10 7 05-06-2024 21:16:36
18 26032 นางสาววรัญญา นันธิ '4/10 8 05-06-2024 21:16:08
19 26051 นางสาวจิดาภา เทพวัน '4/10 15 05-06-2024 21:14:33
20 26053 นางสาวชญานิศ อินใจ '4/10 16 05-06-2024 21:14:36
21 26055 นางสาวชนัญชิดา ราชเมืองมูล '4/10 17 05-06-2024 21:19:12
22 26069 นางสาวมนัสนันท์ อาประหุน '4/10 19 05-06-2024 21:18:59
23 26105 นางสาวรวินท์นิภา เทพคำ '4/10 21 05-06-2024 21:18:47
24 26184 นางสาวจิราพัชร สิ่งของ '4/10 23 05-06-2024 21:18:36
25 26410 นางสาวสุภาพร ใจดี '4/10 32 05-06-2024 21:18:29
26 26130 นางสาวพลอยณิชา อินทร์ใจ '4/11 11 05-06-2024 21:07:02
27 26182 นางสาวกุลจิรา มาฟู '4/11 15 05-06-2024 21:09:47
28 26200 นางสาวปฐมพร หลิว '4/11 18 05-06-2024 21:13:41
29 26251 นางสาวไหมแก้ว อุทธิยา '4/11 23 05-06-2024 21:14:44
30 26314 นางสาวชลนิชา อาลัย '4/11 26 05-06-2024 21:13:49
31 26688 นางสาวสุพัชญา สิทธิ '4/11 28 09-06-2024 14:36:22
32 27916 นายทินภัทร แย้มคำ '4/11 30 28-06-2024 14:48:31
33 26019 นางสาวชัญญา ธรรมจารย์ '4/12 4 05-06-2024 21:15:37
34 26024 นางสาวนลินนิภา บุตรศาสตร์ '4/12 5 05-06-2024 21:16:28
35 26025 นางสาวนิตติยา ศรีทร '4/12 6 05-06-2024 21:15:27
36 26026 นางสาวปภาวรินทร์ แปงปัน '4/12 7 05-06-2024 21:15:46
37 26027 นางสาวพิชยาภรณ์ พุทธเคน '4/12 8 05-06-2024 21:15:55
38 26121 นางสาวเกณิกา ไชยโย '4/12 28 05-06-2024 21:14:56
39 26122 นางสาวชาลิสา แสนจัน '4/12 29 05-06-2024 21:14:05
40 26123 นางสาวณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล '4/12 30 05-06-2024 21:14:14
41 27666 นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง '5/2 39 09-06-2024 14:32:03
42 25674 นางสาวลักษมณ ปันเท '5/10 22 09-06-2024 14:36:51
43 27303 นางสาวปวริศา พุทธทองศรี '5/10 35 09-06-2024 14:37:14
44 25482 นายนวพร ขันคำ '5/12 8 05-06-2024 21:18:05
45 25509 นายจตุพล ผากอง '5/12 12 05-06-2024 21:17:55
    ||   Export To Excel File