ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 43 กิจกรรม 日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

ครูที่ปรึกษา : ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27923 ด.ช.คุณภัทร จิระพงษ์วานิช '1/1 1 05-06-2024 20:55:42
2 27940 ด.ญ.ชนินาถ พลยุทธ '1/1 18 07-06-2024 20:19:00
3 27955 ด.ญ.พิชญดา พิพัฒน์เชียรชัย '1/1 33 07-06-2024 20:19:15
4 27958 ด.ญ.วณิชย์ชญา แสงสุข '1/1 36 07-06-2024 20:19:33
5 28187 ด.ญ.กชพร ใจบุญทา '1/7 25 07-06-2024 20:20:36
6 28189 ด.ญ.ชญาดา พรมบัว '1/7 27 07-06-2024 20:20:43
7 28192 ด.ญ.ไชยวรรณ สิงห์ใจ '1/7 30 07-06-2024 20:20:57
8 28202 ด.ญ.ศศิประภา สงบใจ '1/7 40 07-06-2024 20:20:28
9 27037 ด.ช.ณัฐพล อินผง '3/8 10 05-06-2024 20:56:44
10 26185 นางสาวญนันทนิยา ลือเรือง '4/8 3 06-06-2024 12:59:05
11 26239 นางสาวปาริชาติ ดวงหาคลัง '4/8 5 05-06-2024 21:25:28
12 26243 นางสาวพิชญา สมโน '4/8 6 05-06-2024 21:24:28
13 26244 นางสาวภวิกา เสนาดี '4/8 7 05-06-2024 21:24:17
14 26376 นายชนกันต์ อินตาพรม '4/8 9 06-06-2024 17:44:44
15 26380 นายแทนคุณ สุตะวงค์ '4/8 10 05-06-2024 20:59:16
16 26386 นายภัทรพล ใจภักดี '4/8 11 05-06-2024 20:59:06
17 26434 นายอภิธาร มณีวรรณ์ '4/8 12 06-06-2024 17:44:31
18 28290 นายพิชญะ ดวงแก้ว '4/8 20 07-06-2024 20:28:10
19 28292 นางสาวกัลยกร ตะวัน '4/8 21 06-06-2024 17:38:25
20 28293 นางสาวกัลย์สุดา ช่างเขียน '4/8 22 07-06-2024 20:28:21
21 25708 นางสาวนาราภัทร ทองสุข '5/4 11 06-06-2024 17:37:18
22 25505 นางสาวสุพิชญา สุริยนต์ '5/6 1 06-06-2024 17:43:40
23 27678 นายปรัชญา วรรณทอง '5/6 19 06-06-2024 17:37:43
24 25459 นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์ '5/8 1 06-06-2024 17:35:45
25 25535 นางสาวสิริรัฐ ยานะฝั้น '5/8 2 05-06-2024 21:03:58
26 25569 นางสาวอรุโณทัย ธิโนชัย '5/8 3 05-06-2024 21:04:09
27 25713 นางสาวภิรัญญา รู้กอง '5/8 4 05-06-2024 21:04:21
28 25753 นางสาวภัทรพร รัฐธรรมมุนี '5/8 5 06-06-2024 17:36:12
29 25779 นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน '5/8 6 06-06-2024 17:50:09
30 25830 นางสาวปณิตา วงศ์ใหญ่ '5/8 7 05-06-2024 21:04:55
31 25878 นางสาวภัทราพร วัฒนาผาติ '5/8 8 06-06-2024 17:36:34
32 27702 นายทักษ์ดนัย อินแดง '5/8 9 05-06-2024 21:05:14
33 27704 นายศิวกร ขอบปี '5/8 10 05-06-2024 21:05:22
34 27705 นายอัครชัย นิลคง '5/8 11 05-06-2024 21:05:31
35 27706 นางสาวพลอยพิชญา คำม้าว '5/8 12 05-06-2024 21:05:38
36 27747 นางสาวรัชนก วิชา '5/8 13 05-06-2024 21:05:46
37 25316 นายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์ '6/8 21 29-06-2024 20:39:44
    ||   Export To Excel File