ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 41 กิจกรรม ติว เติม เต็ม

ครูที่ปรึกษา : ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 24997 นางสาวกนกวรรณ ดีหลาย '6/1 9 05-06-2024 16:43:43
2 25003 นางสาวธิญาดา เชิงดอย '6/1 10 05-06-2024 16:43:51
3 25007 นางสาวพชรพร บุญช่วยเหลือ '6/1 11 05-06-2024 16:44:29
4 25039 นางสาวพลอยน้ำเพชร อรุณสันติโรจน์ '6/1 16 05-06-2024 16:44:01
5 25098 นางสาวอริศรา อ่อนหวาน '6/1 18 05-06-2024 16:44:09
6 25102 นายณัฐพงษ์ สมวุฒิ '6/1 19 05-06-2024 16:44:16
7 27072 นายกิตตินันท์ ทำการ '6/1 34 05-06-2024 16:44:23
8 27151 นางสาวพิชญธิดา เพียรชนะ '6/6 38 05-06-2024 16:45:19
9 24917 นายพีระภัทร สุขเกษม '6/11 2 05-06-2024 16:30:35
10 24921 นายศินที ศุภพิภัทร์ '6/11 3 05-06-2024 16:30:35
11 24926 นางสาวชนิกานต์ พิณโสดา '6/11 4 05-06-2024 16:30:35
12 24929 นางสาวชาลิสา ณ น่าน '6/11 5 05-06-2024 16:30:35
13 24931 นางสาวฐิติวรดา วะลัยสุข '6/11 6 05-06-2024 16:30:35
14 24940 นางสาวรินรดา มูลย่อง '6/11 7 05-06-2024 16:30:35
15 24941 นางสาววรนุช ช่างเก็บ '6/11 8 05-06-2024 16:30:35
16 24959 นางสาวชนมน ศรีวิลัย '6/11 9 05-06-2024 16:30:35
17 24979 นายเตชสิทธิ์ จบศรี '6/11 11 05-06-2024 16:30:35
18 24988 นายพศิน ใจคำ '6/11 15 05-06-2024 16:30:35
19 24991 นายภานุเดช กันทิ '6/11 16 05-06-2024 16:30:35
20 24994 นายศิวกร คุณควน '6/11 17 05-06-2024 16:30:35
21 25002 นางสาวทิพย์รวี ไกลถิ่น '6/11 19 05-06-2024 16:30:35
22 25006 นางสาวปัณฑิตา โพธิ์เกตุ '6/11 20 05-06-2024 16:30:35
23 25013 นางสาวอภิชญา นันตา '6/11 22 05-06-2024 16:30:35
24 25024 นายพรหมกิตติ กรงจักร์ '6/11 24 05-06-2024 16:30:35
25 25089 นางสาวปิยาภรณ์ ฟ้าตา '6/11 25 05-06-2024 16:30:35
26 25093 นางสาวรณพร โกเมฆ '6/11 26 05-06-2024 16:30:35
    ||   Export To Excel File