ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 40 กิจกรรม ห้องสมุด

ครูที่ปรึกษา : ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28188 ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ หล้าสม '1/7 26 01-07-2024 08:20:19
2 28194 ด.ญ.ณิชารัศม์ เจริญศรีฤวิโรจ '1/7 32 11-07-2024 13:19:31
3 28195 ด.ญ.ธิวารินทร์ อินวาท '1/7 33 01-07-2024 08:20:46
4 28197 ด.ญ.เบญญาภา บุญแสนไชย '1/7 35 01-07-2024 08:20:03
5 28198 ด.ญ.ปรัชญาพร อินปั๋น '1/7 36 01-07-2024 08:19:55
6 28199 ด.ญ.พลอยตะวัน ฟองจีนา '1/7 37 01-07-2024 08:20:09
7 27831 ด.ญ.บุญธิตา ฟูแก้ว '1/10 23 01-07-2024 08:19:16
8 27834 ด.ญ.พัชรภร พันสุภะ '1/10 26 01-07-2024 08:19:41
9 27842 ด.ญ.อนัญญา เป็งอิ่นแก้ว '1/10 33 01-07-2024 08:19:47
10 27563 ด.ช.ณัฐพงษ์ วงศ์วาท '2/7 7 06-06-2024 13:51:43
11 27573 ด.ช.อนันทชัย แก้วมหานิล '2/7 16 06-06-2024 13:52:00
12 27577 ด.ญ.ชลธิชา แสงน้อย '2/7 20 06-06-2024 13:21:34
13 27579 ด.ญ.ชัญญานุช ดาทอง '2/7 21 06-06-2024 13:21:50
14 27588 ด.ญ.พิชามนช์ุ เพลา '2/7 30 06-06-2024 13:43:53
15 27591 ด.ญ.ภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่ '2/7 33 06-06-2024 13:51:53
16 27592 ด.ญ.มัณฑณา พันพละ '2/7 34 06-06-2024 13:22:31
17 27595 ด.ญ.วิรัญชยา แก้วจันหล้า '2/7 37 06-06-2024 13:23:11
18 27597 ด.ญ.ศิริญาภรณ์ ไชยคำ '2/7 39 06-06-2024 13:51:34
19 26341 นายธนวัฒน์ อินต๊ะนันท์ '4/2 22 26-06-2024 15:20:47
20 26359 นางสาวปราณปรียา แปงคำ '4/2 26 06-06-2024 13:21:02
21 28263 นางสาวณัฎฐธิดา ค้าแก้ว '4/2 40 29-06-2024 09:26:06
22 26228 นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว '4/3 4 06-06-2024 13:20:04
23 26232 นางสาวณัฐรุจา กองอินทร์ '4/3 5 26-06-2024 07:42:27
24 26250 นางสาวสุธิดา ศรีลา '4/3 6 06-06-2024 13:20:22
25 26316 นางสาวณัฐกฤตา ธรรมขันทา '4/3 15 26-06-2024 07:42:35
26 26363 นางสาวรัญชิดา เจริญรัมย์ '4/3 20 26-06-2024 15:21:06
27 26369 นางสาวสมิตาพร รักดี '4/3 21 06-06-2024 13:21:21
28 26353 นางสาวกมลทิพย์ จัดคน '4/5 12 06-06-2024 13:20:57
29 26361 นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์ '4/5 13 06-06-2024 13:21:08
30 28273 นางสาวชัญญาภัทร มัควิน '4/5 34 06-06-2024 13:24:02
31 28294 นางสาวขวัญวาริน วงค์เนตร '4/5 37 06-06-2024 13:25:07
32 26242 นางสาวพิชชาพร หมื่นเกี๋ยง '4/7 4 06-06-2024 13:20:16
33 26371 นางสาวอาทิตยา สุขบัญชาชัย '4/7 12 06-06-2024 13:21:28
34 28296 นางสาวพชรมน โวหาร '4/8 24 06-06-2024 13:25:42
35 28298 นางสาวสุพนิตา จอมมงคล '4/8 25 06-06-2024 13:26:08
36 26345 นายนันทพงศ์ คำชัย '4/10 31 06-06-2024 13:20:51
37 25716 นางสาววิลาวัลย์ นะใจ '5/1 17 06-06-2024 13:13:12
38 25755 นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี '5/2 20 10-06-2024 12:05:09
39 25749 นางสาวปุณยนุช ขัติยวงค์ '5/6 13 26-06-2024 07:53:29
40 25993 นายธนภัทร สำเร็จ '5/6 17 06-06-2024 13:53:27
41 25626 นางสาวธัญสินี ปินตาเป๊ก '5/7 1 01-07-2024 08:23:44
42 25868 นางสาวกัญญาพัชร หลวงเเสง '5/7 17 06-06-2024 13:32:22
43 27724 นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ '5/7 31 06-06-2024 13:32:00
44 25367 นางสาวณัฐนิช การอุดหนุน '6/4 17 06-06-2024 13:26:51
45 25373 นางสาวปาลิตา ภูมี '6/4 18 06-06-2024 13:29:35
46 25381 นางสาวอารีญา ธรรมศิริ '6/4 20 01-07-2024 08:00:43
47 26167 นางสาวสุธิตา อมาตยกุล '6/4 21 06-06-2024 13:29:28
    ||   Export To Excel File