ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 4 กิจกรรม Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง

ครูที่ปรึกษา : ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26776 ด.ญ.พัทธ์ธีรา อินสาม '3/8 4 04-07-2024 21:38:16
2 27002 ด.ช.ปิยพัทธ์ อ่อนมา '3/8 5 04-06-2024 23:32:41
3 27032 ด.ช.ชัยกฤต พรหมกัลป์ '3/8 6 04-06-2024 23:32:41
4 27033 ด.ช.ชัยวุฒิ โพธิ์ศรี '3/8 7 04-06-2024 23:32:41
5 27035 นายชินวัตร ไชยสพ '3/8 8 04-06-2024 23:32:41
6 27036 ด.ช.ญาณวุฒิ ประสพสงค์ '3/8 9 04-06-2024 23:32:41
7 27038 ด.ช.ณัฐภัทร รู้แข็งแรง '3/8 11 04-06-2024 23:32:41
8 27039 ด.ช.ดนุเดช พิลานอก '3/8 12 04-06-2024 23:32:41
9 27040 ด.ช.นครินทร์ เนตรเมืองมา '3/8 13 04-06-2024 23:32:41
10 27042 ด.ช.ปวริศว์ เทศสิงห์ '3/8 14 04-06-2024 23:32:41
11 27043 ด.ช.ปิยนันท์ อ่อนมา '3/8 15 04-06-2024 23:32:41
12 27044 ด.ช.พัสกร ชินายศ '3/8 16 04-06-2024 23:32:41
13 27046 ด.ช.พีรวัส วงศ์วุฒิ '3/8 17 04-06-2024 23:32:41
14 27047 ด.ช.ภานุวัฒน์ จิตสงคราม '3/8 18 04-06-2024 23:32:41
15 27048 ด.ช.รัชพงศ์ มาดี '3/8 19 04-06-2024 23:32:41
16 27049 ด.ช.รัฐภูมิ อุ่นเต็มใจ '3/8 20 04-06-2024 23:32:41
17 27050 ด.ช.ลภัสกร แก้วข้าว '3/8 21 04-06-2024 23:32:41
18 27051 ด.ช.วงศธร ชมภูนาค '3/8 22 04-06-2024 23:32:41
19 27052 ด.ช.วธัญญา คุณประสาท '3/8 23 04-06-2024 23:32:41
20 27053 ด.ช.ศรวิษฐ์ มนาคม '3/8 24 04-06-2024 23:32:41
21 27054 ด.ช.อนุวัต ปันจุติ '3/8 25 04-06-2024 23:32:41
22 27055 ด.ญ.กรกนก ศรีบุตร '3/8 26 04-06-2024 23:32:41
23 27056 ด.ญ.กัญญาณัฐ ไชยมาตร์ '3/8 27 04-06-2024 23:32:41
24 27057 ด.ญ.กัญญาภัค ไชโย '3/8 28 04-06-2024 23:32:41
25 27059 ด.ญ.จินตนาพร สุวรรณผูก '3/8 29 04-06-2024 23:32:41
26 27060 ด.ญ.จิราภา ไชยสถาน '3/8 30 04-06-2024 23:32:41
27 27061 ด.ญ.ฐิติชญา ซาวคำเขต '3/8 31 04-06-2024 23:32:41
28 27062 ด.ญ.ณธิดา ตาลำ '3/8 32 04-06-2024 23:32:41
29 27063 ด.ญ.ณิชาพัชร์ เมืองขุนทด '3/8 33 04-07-2024 21:38:16
30 27064 ด.ญ.ธวัลรัตน์ นันใจ '3/8 34 04-06-2024 23:32:41
31 27065 ด.ญ.ธัญชนก นํ้าสา '3/8 35 04-06-2024 23:32:41
32 27067 ด.ญ.บุณยเณจฉ์ โกยสำราญ '3/8 36 04-06-2024 23:32:41
33 27068 ด.ญ.พัทรวี ยุทธนาศักดิ์ '3/8 37 04-06-2024 23:32:41
34 27069 ด.ญ.ลภัสรดา วงษ์เป็ง '3/8 38 04-06-2024 23:32:41
35 27070 ด.ญ.วรัทยา วิชาเร็ว '3/8 39 04-06-2024 23:32:41
36 27071 ด.ญ.ศิริเกศ ไกลถิ่น '3/8 40 04-06-2024 23:32:41
37 28340 ด.ช.ธรันธร รวมสุข '3/8 42 24-06-2024 22:49:12
38 25096 นางสาวสิริวิมล แซ่โซ้ง '6/3 2 04-06-2024 23:29:55
39 25234 นายอดิศักดิ์ เตรียมคำ '6/3 15 04-06-2024 23:29:55
40 25246 นางสาวณัฐนุช สุขบัญชาชัย '6/3 16 06-06-2024 22:26:00
41 25255 นางสาววลีพร สิ่งของ '6/3 18 04-06-2024 23:29:55
42 25228 นายนฤเบศ สิงหราช '6/4 7 06-06-2024 22:20:30
43 25229 นายพรประวิชญ์ ปัญญา '6/5 15 04-06-2024 23:30:20
44 25236 นายอรรถพล มโนวงค์ '6/5 17 04-06-2024 23:30:20
45 25242 นางสาวชนกนันท์ หล่อแหลม '6/5 19 04-06-2024 23:30:20
46 25247 นางสาวธีริศรา เสนคำ '6/5 21 04-06-2024 23:30:20
47 25257 นางสาวศิกัญตา เชียงกันทะ '6/5 22 04-06-2024 23:30:20
48 25227 นายธีร์ธวัช หลวงคา '6/7 13 04-06-2024 23:30:48
49 25240 นางสาวจิรปรียา กาฬสุวรรณดี '6/7 14 04-06-2024 23:30:48
50 25252 นางสาวพิมพิกา ปัจจัตตัง '6/7 15 04-06-2024 23:30:48
51 25258 นางสาวศุภลักษณ์ เจริญสุข '6/7 16 04-06-2024 23:30:48
52 25260 นางสาวหทัยกร พัววงศ์ตระกูล '6/7 17 04-06-2024 23:30:48
53 25261 นางสาวอริสรา ใจนา '6/7 18 04-06-2024 23:30:48
54 25223 นายณัฐวุฒิ จันทาพูน '6/8 17 04-06-2024 23:32:12
    ||   Export To Excel File