ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 39 กิจกรรม รักภาษาจีน

ครูที่ปรึกษา : ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25029 นางสาวจารวี ไชยยา '6/7 1 05-06-2024 15:48:17
2 25076 นายอารักข์ รุ่งสว่าง '6/7 2 05-06-2024 15:48:17
3 25083 นางสาวฐิติกานต์ ลำสาร '6/7 3 05-06-2024 15:48:17
4 25137 นางสาวสุมินยา อานุ '6/7 4 05-06-2024 15:48:17
5 25138 นางสาวสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ '6/7 5 05-06-2024 15:48:17
6 25143 นายญาณภัทร ราชคมภ์ '6/7 6 05-06-2024 15:48:17
7 25151 นายปฐพล ธิโนชัย '6/7 7 05-06-2024 15:48:17
8 25162 นางสาววรภัสสร์พิชชา จันต๊ะขัติ '6/7 8 05-06-2024 15:48:17
9 25164 นางสาวฐาปณีย์ พิยะ '6/7 9 05-06-2024 15:48:17
10 25165 นางสาวดวงเพ็ญ แสงอิ่น '6/7 10 05-06-2024 15:48:17
11 25193 นายไพโรจน์ ไทยภาทรัพย์ '6/7 11 05-06-2024 15:48:17
12 25217 นางสาวศศิธร กาน้อย '6/7 12 05-06-2024 15:48:17
13 25266 นายณัฐพงษ์ แสนคำ '6/7 19 05-06-2024 15:48:17
14 25268 นายธนกร ตนเตชะ '6/7 20 05-06-2024 15:48:17
15 25276 นายศุกลวัฒน์ ปันโน '6/7 21 05-06-2024 15:48:17
16 25284 นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ '6/7 22 05-06-2024 15:48:17
17 25291 นางสาวธัญชนก ไชยลังกา '6/7 23 05-06-2024 15:48:17
18 25299 นางสาวศศิประภา สายกระสุน '6/7 24 05-06-2024 15:48:17
19 25304 นายชยังกูร แพงจ่อย '6/7 25 05-06-2024 15:48:17
20 25333 นายปุณยวีร์ อิ่นคำ '6/7 26 05-06-2024 15:48:17
21 25370 นางสาวบุญญาภา เทศนา '6/7 27 05-06-2024 15:48:17
22 26581 นายกฤตเมธ จิตพิมพ์ '6/7 28 05-06-2024 15:48:17
23 27097 นางสาววรัญญา ใจอินทร์ '6/7 29 05-06-2024 15:48:17
24 27129 นายนราธิป ทองดี '6/7 30 05-06-2024 15:48:17
25 27131 นางสาวชนาภา นาเมืองรักษ์ '6/7 31 05-06-2024 15:48:17
26 27132 นางสาวชมพูนิกข์ ราวรัมย์ '6/7 32 05-06-2024 15:48:17
27 27133 นางสาวชัญญา ทนันกูล '6/7 33 05-06-2024 15:48:17
28 27134 นางสาวปรียา ธะนะแก้ว '6/7 34 05-06-2024 15:48:17
29 27135 นางสาวสิริวิมล ปัญญาหล้า '6/7 35 05-06-2024 15:48:17
30 27158 นางสาวรุ่งนภา มูลอะมี '6/7 36 05-06-2024 15:48:17
31 27734 นางสาวพิมพ์นารา รักบิดา '6/7 37 05-06-2024 15:48:17
    ||   Export To Excel File