ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 38 กิจกรรม เล่าสู่กันฟัง ภาค2

ครูที่ปรึกษา : นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27254 ด.ญ.จิรัชญา ยาศรี '2/7 1 05-06-2024 15:13:16
2 27558 ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล '2/7 2 05-06-2024 15:13:16
3 27559 ด.ช.จิรวัฒน์ ละวิเวศ '2/7 3 05-06-2024 15:13:16
4 27560 ด.ช.ณัฐกร ท้ายนาวา '2/7 4 05-06-2024 15:13:16
5 27561 ด.ช.ณัฐนนท์ พลจร '2/7 5 05-06-2024 15:13:16
6 27562 ด.ช.ณัฐนันท์ ทนทาน '2/7 6 05-06-2024 15:13:16
7 27564 ด.ช.ธนกร กันใจ '2/7 8 05-06-2024 15:13:16
8 27565 ด.ช.นพคุณ ปวงคำ '2/7 9 05-06-2024 15:13:16
9 27567 ด.ช.ภครนันท์ ขันคำ '2/7 10 05-06-2024 15:13:16
10 27568 ด.ช.วีรชัย ศักดิ์สม '2/7 11 05-06-2024 15:13:16
11 27569 ด.ช.วุฒิชัย โยลัย '2/7 12 05-06-2024 15:13:16
12 27570 ด.ช.ศรสิทธิ์ ศรีอำคา '2/7 13 05-06-2024 15:13:16
13 27571 ด.ช.ศิรวิทย์ นาเมืองรักษ์ '2/7 14 28-06-2024 14:57:41
14 27572 ด.ช.สุทธิกานต์ จันปวงเสน '2/7 15 05-06-2024 15:13:16
15 27574 ด.ช.อานนท์ ชิณวงศ์ '2/7 17 05-06-2024 15:13:16
16 27575 ด.ญ.คนิจกุล หุละสุข '2/7 18 05-06-2024 15:13:16
17 27576 ด.ญ.จิรารัตน์ เชียงกันทะ '2/7 19 05-06-2024 15:13:16
18 27580 ด.ญ.ณภัทรจิรา ปาวิชัย '2/7 22 05-06-2024 15:13:16
19 27581 ด.ญ.ณัชริยา อินสาร '2/7 23 05-06-2024 15:13:16
20 27582 ด.ญ.ธรรมสรณ์ ภูมี '2/7 24 05-06-2024 15:13:16
21 27583 ด.ญ.ธารารัตน์ สอนแก้ว '2/7 25 05-06-2024 15:13:16
22 27584 ด.ญ.บุญยานุช อินทรแสง '2/7 26 05-06-2024 15:13:16
23 27585 ด.ญ.ไปรยากร คิดดี '2/7 27 05-06-2024 15:13:16
24 27586 ด.ญ.พิชญา เชยบาล '2/7 28 05-06-2024 15:13:16
25 27587 ด.ญ.พิชญาภา ชาดา '2/7 29 05-06-2024 15:13:16
26 27589 ด.ญ.พิยดา ขุมทอง '2/7 31 05-06-2024 15:13:16
27 27590 ด.ญ.พีชญา ชูภิรมย์ '2/7 32 05-06-2024 15:13:16
28 27593 ด.ญ.ยมาภรณ์ ปุตตะ '2/7 35 05-06-2024 15:13:16
29 27594 ด.ญ.วชิรญา สระศรี '2/7 36 05-06-2024 15:13:16
30 27596 ด.ญ.ศศิประภา บุตรศาสตร์ '2/7 38 05-06-2024 15:13:16
31 28321 ด.ญ.สาวิตรี ย่างวินิจฉัย '2/7 40 09-06-2024 20:47:45
32 28322 ด.ญ.วีรดา พรชัยสุนทร '2/7 41 09-06-2024 20:47:45
33 25539 นางสาวอาทิตยา นันไชยกัน '5/1 3 05-06-2024 15:14:23
34 25750 นางสาวพรรณิภา อินประสงค์ '5/1 21 06-06-2024 13:24:16
35 25869 นางสาวจินตดารัตน์ โทไข่ษร '5/1 28 06-06-2024 13:24:05
36 25663 นางสาวฐิติวรดา โนคำ '5/2 10 05-06-2024 15:13:48
37 25658 นางสาวคีติกา ขุนใหญ่ '5/11 18 05-06-2024 15:14:14
38 25679 นางสาวสุพัตรา อำนาจศาล '5/11 23 05-06-2024 15:14:03
    ||   Export To Excel File