ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 37 กิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์

ครูที่ปรึกษา : ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25085 นางสาวนงนุช สว่างศรี '6/5 6 28-06-2024 23:27:46
2 25131 นางสาวมนัสวี รู้กายา '6/5 8 05-06-2024 15:13:20
3 25146 นายธนกฤต ศิริภานุกูล '6/5 9 05-06-2024 15:13:20
4 25167 นางสาวนภาภัทร คำลือชัย '6/5 10 05-06-2024 15:13:20
5 25192 นายพงษ์ศกร สารจันทร์ '6/5 11 05-06-2024 15:13:20
6 25194 นายภานุภัทร แก้วนวน '6/5 12 05-06-2024 15:13:20
7 25235 นายอภิภู โขมรัตน์ '6/5 16 05-06-2024 15:13:20
8 25244 นางสาวฐิติรัตน์ แดงเครื่อง '6/5 20 05-06-2024 15:13:20
9 25259 นางสาวสิริยากร ปันกันตี '6/5 23 05-06-2024 15:13:20
10 25267 นายทัศพล วงศ์พรม '6/5 24 05-06-2024 15:13:20
11 25283 นางสาวเขมิกา วิเศษชาติ '6/5 25 05-06-2024 15:13:20
12 25302 นายกฤษฎา คำแดง '6/5 27 05-06-2024 15:13:20
13 25339 นางสาววิราพร ธิสอน '6/5 32 05-06-2024 15:13:20
14 25347 นายชานนท์ มาพิยะ '6/5 33 05-06-2024 15:13:20
15 25361 นายสุรพงษ์ ค้าคำ '6/5 34 05-06-2024 15:13:20
16 27102 นายพนาวิน คำเฟือย '6/5 35 05-06-2024 15:13:20
17 27104 นางสาวศุภลักษณ์ อุ่นใจ '6/5 37 05-06-2024 15:13:20
18 27745 นายภูเบศร์ ศรีจันทร์ '6/5 39 05-06-2024 15:13:20
19 27758 นางสาวภัทรียา นุชเสียงเพราะ '6/5 40 05-06-2024 15:13:20
20 28333 นางสาววาสนา อินถา '6/5 41 05-06-2024 15:13:20
    ||   Export To Excel File