ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 36 กิจกรรม English club

ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26697 ด.ช.จิรโชติ แก้ววงค์ '3/12 1 05-06-2024 15:04:18
2 26698 ด.ช.แจซเปอร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้น '3/12 2 05-06-2024 15:04:18
3 26699 ด.ช.ชวิน ธำรงภัทรนันท์ '3/12 3 05-06-2024 15:04:18
4 26700 ด.ช.โชคนำชัย จันทะขิน '3/12 4 05-06-2024 15:04:18
5 26701 ด.ช.ณชัย ภูพลผัน '3/12 5 05-06-2024 15:04:18
6 26702 ด.ช.ณนคร อัครประเสริฐกุล '3/12 6 05-06-2024 15:04:18
7 26703 ด.ช.ธนดล ผาหลัก '3/12 7 05-06-2024 15:04:18
8 26704 ด.ช.ปาณัฐพล ศรีไกรรส '3/12 8 05-06-2024 15:04:18
9 26705 ด.ช.ภัทรดนัย เเซ่ตั้น '3/12 9 05-06-2024 15:04:18
10 26706 ด.ช.สุทธิรัตน์ คำลือ '3/12 10 05-06-2024 15:04:18
11 26707 ด.ช.ภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร '3/12 11 05-06-2024 15:04:18
12 26708 ด.ช.นิธิศ แก้วกัน '3/12 12 05-06-2024 15:04:18
13 26710 ด.ช.วรัญญู ไชยภาฤทธิ์ '3/12 14 05-06-2024 15:04:18
14 26712 ด.ช.สินทวีชัย ทิพวิชัย '3/12 16 05-06-2024 15:04:18
15 26713 ด.ญ.กัญญ์วรา ยอดโนชัย '3/12 17 05-06-2024 15:04:18
16 26714 ด.ช.รัชต์พล อุทธิยา '3/12 18 05-06-2024 15:04:18
17 26715 ด.ญ.นันท์นภัส รักษาคม '3/12 19 05-06-2024 15:04:18
18 26716 ด.ญ.นุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ '3/12 20 05-06-2024 15:04:18
19 26718 ด.ญ.ปพิชญา พงศธรทอง '3/12 21 05-06-2024 15:04:18
20 26719 ด.ญ.พิมพ์ลภัส กันไว '3/12 22 05-06-2024 15:04:18
21 26720 ด.ญ.ภทรมน มูลชนะ '3/12 23 05-06-2024 15:04:18
22 26722 ด.ญ.ภิรัญญา ถูกจิตร '3/12 24 05-06-2024 15:04:18
23 26723 ด.ญ.วิภาวิณี บังหาญ '3/12 25 05-06-2024 15:04:18
24 26724 ด.ญ.สิริลภัส พรมโสภา '3/12 26 05-06-2024 15:04:18
25 26725 ด.ญ.สุภัสสร นาคเอี่ยม '3/12 27 05-06-2024 15:04:18
26 26726 ด.ญ.สุรภา อริแสน '3/12 28 05-06-2024 15:04:18
27 26743 ด.ญ.ทักษพร พีรพัฒน์สถิต '3/12 29 05-06-2024 15:04:18
    ||   Export To Excel File