ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 35 กิจกรรม ขนมไทยหลากหลาย

ครูที่ปรึกษา : ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28148 ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี '1/6 26 12-06-2024 13:18:49
2 28151 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ '1/6 29 12-06-2024 15:23:44
3 28156 ด.ญ.ปริชาติ วรรณจรูญ '1/6 34 12-06-2024 15:23:28
4 26212 นายกฤษฎานที แก้วมหานิล '4/3 3 05-06-2024 15:03:15
5 26383 นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ '4/3 23 05-06-2024 15:02:26
6 26387 นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ '4/3 24 06-06-2024 13:19:45
7 26393 นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ '4/3 25 05-06-2024 15:02:36
8 26395 นางสาวชลพรรษา ใจชื่น '4/3 26 06-06-2024 13:32:10
9 26398 นางสาวณัฐธิชา ไชยสถาน '4/3 27 27-06-2024 12:56:01
10 26404 นางสาวภัทรนันท์ อินต๊ะวิน '4/3 28 05-06-2024 15:02:09
11 26405 นางสาวภัทรภา นรรัตน์ '4/3 29 05-06-2024 15:01:59
12 26064 นางสาวพิจิตรา ติ๊บประดวง '4/4 1 05-06-2024 15:06:09
13 26115 นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ '4/4 2 05-06-2024 15:08:06
14 26174 นายพีรภาส พุทธเมฆ '4/4 3 05-06-2024 15:07:45
15 26219 นายภัทรกร คำลาพิช '4/4 4 05-06-2024 15:05:20
16 26224 นายสิทธิโชค เชียงชีระ '4/4 5 05-06-2024 15:04:24
17 26230 นางสาวฐิติมา สำแดงสาร '4/4 6 05-06-2024 15:05:51
18 26236 นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ '4/4 7 06-06-2024 13:17:33
19 26272 นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล '4/4 9 06-06-2024 13:33:16
20 26348 นายพงศภัค ช่วยกิติ '4/4 10 06-06-2024 13:33:54
21 26419 นายธนภัทร แวงวรรณ '4/4 11 05-06-2024 15:05:06
22 26433 นายอนุพงษ์ เเสนใจนา '4/4 12 05-06-2024 15:06:23
23 26437 นางสาวกวินตรา เตรียมคำ '4/4 13 05-06-2024 15:05:34
24 27157 นายโจแอน กู '4/4 14 05-06-2024 15:09:59
25 27738 นางสาวอารดา อินเทพ '4/4 15 05-06-2024 15:06:39
26 27764 นายทินภัทร การเก็บ '4/4 16 05-06-2024 15:07:08
27 28258 นายรุจิภาส ใจวงศ์ '4/4 18 05-06-2024 15:04:54
28 28259 นายศราวุธ ประทุม '4/4 19 05-06-2024 15:07:28
29 28261 นางสาวจริญญา เกื้อหนองขุ่น '4/4 20 05-06-2024 15:08:51
30 28262 นางสาวณัชชา ติบปัญโญ '4/4 21 05-06-2024 15:09:18
31 28264 นางสาวศรุตา อูปคำ '4/4 22 05-06-2024 15:09:45
32 28266 นายเจริญบุญ บุญเจริญ '4/4 23 06-06-2024 13:34:04
33 28308 นางสาวชัยญาดา ชาวไพร่ '4/4 24 05-06-2024 15:08:23
34 28309 นายอธิ ธิคุณวราดล '4/4 25 05-06-2024 15:04:37
35 28310 นางสาวทยาภัสสร์ ด่านมณี '4/4 26 05-06-2024 15:08:35
36 26231 นางสาวณัชชา อุดขา '4/6 9 27-06-2024 12:56:31
37 26401 นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง '4/7 14 06-06-2024 13:19:08
38 26409 นางสาวสุธิมนต์ กองสอน '4/7 15 06-06-2024 13:19:22
    ||   Export To Excel File