ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 34 กิจกรรม portfolio

ครูที่ปรึกษา : ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26012 นางสาวกชพร ผาบไชย '4/1 1 05-06-2024 14:38:52
2 26029 นางสาวมาลีรัตน์ มะลิ '4/1 2 05-06-2024 14:38:52
3 26060 นางสาวธิดากานต์ ไชยมงคล '4/1 3 05-06-2024 14:38:52
4 26099 นางสาวปภัชญา บุญยรัตน์ '4/1 8 05-06-2024 14:38:52
5 26203 นางสาวพิมพ์วิภา เป็งนา '4/1 9 05-06-2024 14:38:52
6 26220 นายภัทรนันท์ วงเวียน '4/1 11 05-06-2024 14:38:52
7 26222 นายศิรวุฒิ คิดดี '4/1 12 05-06-2024 14:38:52
8 26270 นางสาวกมลวรรณ ปาระคะ '4/1 16 05-06-2024 14:38:52
9 26277 นางสาวนิชานันทร์ เป็กธนู '4/1 17 05-06-2024 14:38:52
10 26281 นางสาวฟ้าปรียา เวียงนนท์ '4/1 18 05-06-2024 14:38:52
11 26283 นางสาวภัทราวดี ทิพย์ใจ '4/1 19 05-06-2024 14:38:52
12 26286 นางสาวศรัณย์พร จันทะมงคล '4/1 21 05-06-2024 14:38:52
13 26292 นายจิรเทพ คิดดี '4/1 22 05-06-2024 14:38:52
14 26301 นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ '4/1 23 05-06-2024 14:38:52
15 26311 นางสาวกุลธิดา ดวงไข่ษร '4/1 24 05-06-2024 14:38:52
16 26313 นางสาวชนิษฎาภรณ์ เป็กธนู '4/1 25 05-06-2024 14:38:52
17 26317 นางสาวณัฐณิชา นาเมืองรักษ์ '4/1 26 05-06-2024 14:38:52
18 26318 นางสาวบุญศลิษา ใจใชย '4/1 27 05-06-2024 14:38:52
19 26326 นางสาววิรดา กองยา '4/1 28 05-06-2024 14:38:52
20 26331 นางสาวอมลวรรณ แสงคำ '4/1 29 05-06-2024 14:38:52
21 26333 นายจิณณวัตร สุบิน '4/1 30 05-06-2024 14:38:52
22 26414 นายกิตติพันธุ์ ใจแปง '4/1 31 05-06-2024 14:38:52
23 26449 นางสาวลดาวัลย์ จิตถา '4/1 32 05-06-2024 14:38:52
24 26479 นางสาวจิตชญา พันดา '4/1 33 05-06-2024 14:38:52
25 28243 นางสาวณัฐชยา รู้กอง '4/1 34 05-06-2024 14:38:52
26 28245 นางสาวณัฐณิชา ทวีฤทธิ์ '4/1 36 05-06-2024 14:38:52
27 28246 นางสาวอนุธิดา เพตะกร '4/1 37 05-07-2024 11:05:43
28 28247 นายณัฐพัชร มะธะนิน '4/1 38 05-06-2024 14:38:52
    ||   Export To Excel File