ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 32 กิจกรรม จิตรกรรมไทย

ครูที่ปรึกษา : ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27318 ด.ช.กิจติพงษ์ บดิน '2/1 1 05-06-2024 14:23:21
2 27320 ด.ช.จิรายุ ไชยเนตร '2/1 3 05-06-2024 14:22:30
3 27322 ด.ช.ญาณวิทย์ แสงเมือง '2/1 5 05-06-2024 14:23:29
4 27323 ด.ช.ณัฐวรรธน์ จันทร์ฝั้น '2/1 6 05-06-2024 14:22:59
5 27324 ด.ช.ธนพัต ฤทธิ์เนติกุล '2/1 7 05-06-2024 14:18:57
6 27326 ด.ช.ธนากร ก๋าลื้อ '2/1 9 05-06-2024 14:18:41
7 27327 ด.ช.นรภูมินทร์ นรปัญญา '2/1 10 05-06-2024 14:21:21
8 27328 ด.ช.นวาวีย์ พรมมี '2/1 11 05-06-2024 14:22:02
9 27329 ด.ช.นัฐพล ใจตรง '2/1 12 05-06-2024 14:22:49
10 27331 ด.ช.วรัญญู สมควร '2/1 14 05-06-2024 14:22:40
11 27332 ด.ช.ศิวนาถ นะนุ่น '2/1 15 05-06-2024 14:23:09
12 27333 ด.ช.สิทธิชัย บัวพันธ์ '2/1 16 05-06-2024 14:22:17
13 27336 ด.ญ.กฤติกา เกตุคำ '2/1 19 06-06-2024 08:16:22
14 27338 ด.ญ.ชนัญธิดา สายเลาคำ '2/1 21 05-06-2024 14:23:38
15 27341 ด.ญ.ถลัชนันท์ อุทธิยา '2/1 24 05-06-2024 14:24:17
16 27342 ด.ญ.นลินณิภา กลราช '2/1 25 05-06-2024 14:24:06
17 27343 ด.ญ.บัณฑิตา สอนสงคราม '2/1 26 05-06-2024 14:23:49
18 27344 ด.ญ.บุณยาพร บุญหลง '2/1 27 05-06-2024 14:24:26
19 27349 ด.ญ.รวิพร ภูมินนท์ '2/1 32 09-06-2024 21:32:46
20 27352 ด.ญ.ศุภากานต์ แช่มชื่น '2/1 35 09-06-2024 21:33:06
21 27356 ด.ญ.สุภิชชา ใจยา '2/1 39 05-06-2024 14:24:35
22 26770 ด.ญ.ทิพย์จุฑา สันน้อย '3/1 22 10-07-2024 09:49:40
23 26780 ด.ญ.ภคมน ฟูสกุล '3/1 31 10-07-2024 09:50:01
24 26229 นางสาวญาณภา การินทา '4/1 13 05-06-2024 14:17:25
25 26249 นางสาวสุชัญญา แสนใจยา '4/1 14 05-06-2024 14:17:09
26 26176 นายวรวิทย์ อุดใจ '4/12 33 05-06-2024 14:18:03
    ||   Export To Excel File