ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 31 กิจกรรม เด็กช่างTWK

ครูที่ปรึกษา : พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27518 ด.ช.กนกโชติ ขันทะลี '2/6 1 09-06-2024 21:13:15
2 27520 ด.ช.กิตติกวิน เขื่อนศิริ '2/6 3 09-06-2024 21:13:15
3 27521 ด.ช.ชินดนัย กาชัย '2/6 4 09-06-2024 21:13:15
4 27522 ด.ช.ณัฐกาล ทาเนตร '2/6 5 09-06-2024 21:13:15
5 27524 ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์วุฒิ '2/6 6 09-06-2024 21:13:15
6 27525 ด.ช.ชนันท์วรพัชร คำม้าว '2/6 7 09-06-2024 21:13:15
7 27526 ด.ช.ปวลิท ปกครองบ้าน '2/6 8 09-06-2024 21:13:15
8 27527 ด.ช.ปารเมศ ขรรค์ชัย '2/6 9 09-06-2024 21:13:15
9 27528 ด.ช.เปรมชนัน เวียงคำ '2/6 10 09-06-2024 21:13:15
10 27529 ด.ช.พีระพงษ์ การเก็บ '2/6 11 09-06-2024 21:13:15
11 27530 ด.ช.ภัทรพล สายเสริมผล '2/6 12 09-06-2024 21:13:15
12 27532 ด.ช.ศราวุธ อินอุ่นโชติ '2/6 13 09-06-2024 21:13:15
13 27533 ด.ช.อนุวัตร ขัติยะสาร '2/6 14 09-06-2024 21:13:15
14 27534 ด.ช.อาทิตย์ ภูเพชร '2/6 15 09-06-2024 21:13:15
15 27536 ด.ญ.กวินทรา ธนะวงศ์ '2/6 16 09-06-2024 21:13:15
16 27537 ด.ญ.กัญญลิการ แจ้งชาวนา '2/6 17 09-06-2024 21:13:15
17 27538 ด.ญ.กัลยรัตน์ หน่อคำ '2/6 18 09-06-2024 21:13:15
18 27540 ด.ญ.กุลบงกช มูลย่อง '2/6 20 09-06-2024 21:13:15
19 27542 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ หน่อหล้า '2/6 21 09-06-2024 21:13:15
20 27543 ด.ญ.ณัฐญาพร ปัญจแก้ว '2/6 22 09-06-2024 21:13:15
21 27544 ด.ญ.ธิดารัตน์ สอนแก้ว '2/6 23 09-06-2024 21:13:15
22 27545 ด.ญ.บงกชมาศ แก้วฟู '2/6 24 09-06-2024 21:13:15
23 27546 ด.ญ.พนัสนันท์ ขันคำ '2/6 25 09-06-2024 21:13:15
24 27548 ด.ญ.พิชชาภัค ไชยะ '2/6 27 09-06-2024 21:13:15
25 27549 ด.ญ.พิชญาภา แซ่ย่าง '2/6 28 09-06-2024 21:13:15
26 27550 ด.ญ.พิญญาภัทร์ โพธิอินทร์ '2/6 29 09-06-2024 21:13:15
27 27552 ด.ญ.วรินท์นิภา ลอมสวัสดิ์ '2/6 31 09-06-2024 21:13:15
28 27554 ด.ญ.หนึ่งฤทัย แซ่หยี่ '2/6 33 09-06-2024 21:13:15
29 27768 ด.ญ.พลอยไพลิน เวัยนรอบ '2/6 36 09-06-2024 21:13:15
30 27769 ด.ญ.ขวัญข้าว อุ่นหล้า '2/6 37 09-06-2024 21:13:15
31 28320 ด.ช.พงศภัค ไชชนะ '2/6 38 09-06-2024 21:13:15
32 28331 ด.ญ.ชนิดาภา ปัญญาหลง '2/6 39 09-06-2024 21:13:15
33 26267 นายสหพันธ์ แก้วกันทา '4/1 15 09-06-2024 21:16:01
34 26259 นายณัฐกฤต ทาเนตร '4/2 12 09-06-2024 21:16:25
    ||   Export To Excel File