ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 30 กิจกรรม เปตอง

ครูที่ปรึกษา : ครูแย้ง แซ่ฟ้า
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28129 ด.ช.ธฤต เวียงคำ '1/6 7 01-07-2024 08:21:13
2 28131 ด.ช.นพกร อัปปะมาเถ '1/6 9 28-06-2024 15:03:34
3 28132 ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง '1/6 10 28-06-2024 15:02:18
4 28137 ด.ช.พิริยกร ยาวิราช '1/6 15 01-07-2024 08:19:16
5 28138 ด.ช.ภานุวัฒน์ ยาวิลัย '1/6 16 28-06-2024 15:02:36
6 28139 ด.ช.รชฏ ไชยบุบผา '1/6 17 29-06-2024 07:23:03
7 28140 ด.ช.ฤทธิชัย สวยไธสงค์ '1/6 18 28-06-2024 15:02:09
8 28209 ด.ช.โชติศักดิ์ เรือนมูล '1/8 8 01-07-2024 07:21:32
9 28211 ด.ช.ณัฐภัทร ทิพพยามาต '1/8 10 30-06-2024 20:05:08
10 27811 ด.ช.เฉลิมพงศ์ สมใจ '1/10 3 27-06-2024 13:25:58
11 27821 ด.ช.เมธัส จักรดี '1/10 13 27-06-2024 13:38:26
12 27830 ด.ญ.นาขวัญ กาฬสุวรรณ '1/10 22 27-06-2024 13:32:09
13 27833 ด.ญ.ปัญญสินี ปัญญา '1/10 25 27-06-2024 13:32:41
14 27836 ด.ญ.เพ็ญพิชชา ทิศอุ่น '1/10 28 27-06-2024 13:32:15
15 28031 ด.ญ.ปาลิตา ศักดิ์สม '1/10 36 27-06-2024 13:28:50
16 24951 นายธีรเมธ สุทธศิลป์ '6/10 9 05-06-2024 15:03:46
    ||   Export To Excel File