ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 3 กิจกรรม รวมพลคนสร้างศิลป์

ครูที่ปรึกษา : นายกบินทร์ เตชวงศ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27941 ด.ญ.ชุติกา ทองรส '1/1 19 04-06-2024 20:21:17
2 27945 ด.ญ.ณัฐณิชา สุขแสง '1/1 23 04-06-2024 20:21:40
3 27954 ด.ญ.ปุณณดา เเก้วโสวัฒนะ '1/1 32 04-06-2024 20:24:26
4 27960 ด.ญ.วิมลิน รู้ทำนอง '1/1 38 04-06-2024 20:23:55
5 27978 ด.ญ.กรวิภา ธิติมูล '1/2 15 04-06-2024 20:37:27
6 28229 ด.ญ.กานต์พิชชา เคารพวงศ์ชัย '1/8 28 04-06-2024 20:22:03
7 27803 ด.ญ.อิสราภรณ์ เตชวงศ์ '1/9 31 04-06-2024 20:30:24
8 27814 ด.ญ.กมลพรรณ อานุ '1/10 6 04-06-2024 20:27:58
9 27826 ด.ญ.ชยธรวรินทร์ สายกษิรา '1/10 18 04-06-2024 20:30:10
10 27827 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ แขนงามขำ '1/10 19 04-06-2024 20:23:31
11 27337 ด.ญ.กัลยรัตน์ รัตนะ '2/1 20 04-06-2024 20:42:11
12 27367 ด.ช.ธนาวัฒน์ เทพผง '2/2 10 04-06-2024 20:30:47
13 27421 ด.ญ.ณัฐทชา บางแช่ม '2/3 23 04-06-2024 20:34:10
14 27464 ด.ญ.ณัฐฉรียา สุเเสง '2/4 26 04-06-2024 20:39:28
15 28317 ด.ญ.ปุณญิสา วงศ์ใหญ่ '2/4 40 11-06-2024 22:11:23
16 27183 ด.ญ.ปุญรวิภา ผาลม '2/9 22 04-06-2024 20:34:46
17 26821 ด.ญ.สิรนันท์ คำเสาร์ '3/2 36 04-06-2024 20:41:57
18 26676 ด.ญ.กนกพร มีทุน '3/11 16 04-06-2024 20:33:09
19 26692 ด.ญ.วีรนุช หลองทุ่ง '3/11 31 04-06-2024 20:40:03
20 26085 นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ '4/3 2 01-07-2024 07:41:35
21 28270 นายอิทธิมันต์ เนตรธิยา '4/5 31 04-06-2024 20:20:31
22 28279 นางสาวเขมนิจ แซ่จาง '4/6 35 04-06-2024 20:20:57
23 28284 นางสาวศุพรรณษา เมืองมา '4/6 40 04-06-2024 20:29:33
24 26119 นายศุภสัณห์ ทาแกง '4/12 27 04-06-2024 20:33:39
25 25634 นางสาวพัทธ์ธีรา กาสี '5/2 7 04-06-2024 20:40:59
26 25676 นางสาวศิริรัตน์ ปันนารินทร์ '5/2 11 10-06-2024 07:02:56
27 25627 นางสาวธีรดา มะโนรัก '5/7 2 04-06-2024 20:32:04
28 25778 นายสิรินัฑพจน์ ไชยโย '5/7 11 04-06-2024 20:33:27
29 25619 นางสาวชนัญภร อินต๊ะเสน '5/10 14 04-06-2024 20:40:42
30 25628 นางสาวนลินี ลือชัย '5/12 23 04-06-2024 20:41:26
31 25591 นางสาวสุชัญญา มุงเมือง '6/2 33 04-06-2024 20:37:46
32 25237 นางสาวกมลวรรณ หาทรัพย์ '6/5 18 04-06-2024 20:39:49
33 25009 นางสาววีรยา วินทา '6/8 2 04-06-2024 20:39:11
34 25030 นางสาวจินดามณี เตาทวีผล '6/8 5 04-06-2024 20:41:42
35 25033 นางสาวมัชฌิมา หันชัยเนาว์ '6/8 6 04-06-2024 20:38:57
36 25068 นายปณต วงศ์ใหญ่ '6/8 8 04-06-2024 20:31:29
37 25070 นายปารเมศ จินณรักษ์ '6/8 9 04-06-2024 20:32:37
38 25219 นางสาวสุพิชชา พงษ์มณี '6/8 16 04-06-2024 20:34:30
39 25352 นายภาคิน สุวรรณคม '6/8 22 04-06-2024 20:31:13
40 25018 นายกุลพัทธ์ สนธิ '6/11 23 04-06-2024 20:35:02
    ||   Export To Excel File