ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 29 กิจกรรม อนามัยและอย.น้อย

ครูที่ปรึกษา : ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28027 ด.ญ.ธัญญามาศ เดชจร '1/3 25 06-06-2024 08:18:52
2 27787 ด.ญ.กัญญณัท เป็นใย '1/9 15 05-06-2024 13:37:47
3 27790 ด.ญ.จุฑาภรณ์ กาวี '1/9 18 04-07-2024 13:58:47
4 27794 ด.ญ.นภัสกร เรือนคำ '1/9 22 05-07-2024 13:35:49
5 27797 ด.ญ.ปราณจุรีย์ ยอดใจ '1/9 25 05-06-2024 13:15:14
6 27798 ด.ญ.ปิยะพร อะสะนิธิ '1/9 26 05-06-2024 13:14:32
7 27801 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เดชพันธ์ '1/9 29 05-06-2024 13:17:42
8 27802 ด.ญ.แพรวา สิ่งของ '1/9 30 05-06-2024 18:26:40
9 27805 ด.ญ.วรินทร์ปภา ตันเสนา '1/9 33 05-06-2024 13:15:43
10 27806 ด.ญ.วิมลพรรณ เมืองอินทร์ '1/9 34 04-07-2024 13:59:06
11 27808 ด.ญ.อัจฉราพร รักขัน '1/9 36 05-06-2024 16:54:11
12 27619 ด.ญ.ชื่นกมล ใคร่นุ่นภา '2/8 21 06-06-2024 13:39:43
13 26785 ด.ช.คุณากร ศรีสวัสดิ์ '3/2 1 06-06-2024 08:00:31
14 26786 ด.ช.ชยกร อินทร์ชน '3/2 2 06-06-2024 08:00:52
15 26787 ด.ช.ณัฐดนัย ก่อสร้าง '3/2 3 06-06-2024 08:09:50
16 26789 ด.ช.ธนดล เข็มปัญญา '3/2 5 06-06-2024 08:00:55
17 26790 ด.ช.ธนภัทร อินต๊ะวิกุล '3/2 6 06-06-2024 08:01:19
18 26791 ด.ช.นวพล เดชเสน '3/2 7 06-06-2024 08:11:42
19 26792 ด.ช.นันทวัฒน์ ตาลำ '3/2 8 06-06-2024 08:01:13
20 26793 นายพีรพัฒน์ เยหวาน '3/2 9 06-06-2024 08:01:38
21 26794 ด.ช.พีรภัทร มะโนดี '3/2 10 06-06-2024 08:01:05
22 26795 ด.ช.ภัทรทวี แก้วนวน '3/2 11 06-06-2024 08:04:27
23 26796 ด.ช.ภัทรนันท์ ทองจำรัส '3/2 12 06-06-2024 08:14:31
24 26797 ด.ช.ภานุกร บัวดาบติ๊บ '3/2 13 06-06-2024 08:00:55
25 26799 ด.ช.ศุภวัฒน์ ภิญโยยง '3/2 15 06-06-2024 08:04:27
26 26800 ด.ช.เอสรา คำยา '3/2 16 06-06-2024 08:01:11
27 26801 ด.ญ.กุลิสรา แสงสิทธิ์ '3/2 17 06-06-2024 08:02:49
28 26802 ด.ญ.ขวัญสุดา มนะวิสิฐ '3/2 18 06-06-2024 08:01:28
29 26803 ด.ญ.จิราพัชร ลือชัย '3/2 19 06-06-2024 08:02:57
30 26804 ด.ญ.ชลธิดา บุญทา '3/2 20 06-06-2024 08:03:14
31 26806 ด.ญ.ธัญญพัทธ์ ปันสุวรรณ์ '3/2 22 06-06-2024 08:01:55
32 26807 ด.ญ.ทิพย์วรรณ สมบัติทอง '3/2 23 06-06-2024 08:01:27
33 26808 ด.ญ.บุญยดา บัวแย้ม '3/2 24 06-06-2024 08:01:31
34 26809 ด.ญ.ปั้นฝัน กมขุนทด '3/2 25 06-06-2024 08:00:50
35 26810 ด.ญ.ปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช '3/2 26 06-06-2024 08:01:50
36 26811 ด.ญ.ปุณยาพร สุนันต๊ะ '3/2 27 06-06-2024 17:29:34
37 26812 ด.ญ.ภัทรวดี ศรีใจมา '3/2 28 06-06-2024 08:02:36
38 26813 ด.ญ.ภัทราภรณ์ ป้องกัน '3/2 29 06-06-2024 14:33:10
39 26814 ด.ญ.ภาวินี ปันทิพย์ '3/2 30 06-06-2024 08:03:55
40 26816 นางสาวรุจิราพร รู้พอ '3/2 31 06-06-2024 08:01:51
41 26817 ด.ญ.วรารัตน์ เป็งด้วง '3/2 32 06-06-2024 08:02:34
42 26818 ด.ญ.ศศิกานต์ ทารณ '3/2 33 06-06-2024 08:01:09
43 26825 ด.ญ.อริสา โยสุทะ '3/2 39 06-06-2024 08:02:48
44 27766 ด.ช.ธราเทพ สิงห์โสภา '3/2 40 06-06-2024 08:03:25
45 26355 นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง '4/2 24 06-06-2024 09:54:18
46 28260 นางสาวกัญญาพัชร คนหาญ '4/2 39 06-06-2024 09:54:07
47 26356 นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน '4/3 19 06-06-2024 09:54:32
48 28255 นางสาวปณิตา บุญเมือง '4/3 39 06-06-2024 09:54:43
49 25908 นางสาวกันยารัตน์ ใจชุ่ม '5/3 28 06-06-2024 13:15:05
50 25911 นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา '5/4 24 06-06-2024 13:16:27
51 25912 นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว '5/4 25 06-06-2024 13:15:51
52 25918 นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ '5/4 26 06-06-2024 13:16:15
53 25917 นางสาวศิรภัสสร มาจักร์ '5/6 16 06-06-2024 13:15:25
54 25916 นางสาวบัณฑิตา พรมเกษา '5/7 24 06-06-2024 13:15:15
    ||   Export To Excel File