ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 27 กิจกรรม นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5

ครูที่ปรึกษา : ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27478 ด.ช.กรวิชญ์ คนอยู่ '2/5 1 27-06-2024 12:39:00
2 27479 ด.ช.กฤษณะ สุโขยะชัย '2/5 2 27-06-2024 12:39:00
3 27480 ด.ช.จักรภพ พ่อเเจ้ '2/5 3 27-06-2024 12:39:00
4 27481 ด.ช.จิรภัทร กันทะสอน '2/5 4 27-06-2024 12:39:00
5 27482 ด.ช.เจตริน ดิษฐ์นุ่ม '2/5 5 27-06-2024 12:39:00
6 27483 ด.ช.ชนกันต์ วิงวอน '2/5 6 27-06-2024 12:39:00
7 27484 ด.ช.ดนุพัฒน์ รัชสีวอ '2/5 7 27-06-2024 12:39:00
8 27485 ด.ช.ทฤฒมน เทพผง '2/5 8 27-06-2024 12:39:00
9 27486 ด.ช.ธนาทิพย์ อุดทา '2/5 9 27-06-2024 12:39:00
10 27487 ด.ช.ธิติภูมิ แดงสนั่น '2/5 10 27-06-2024 12:39:00
11 27488 ด.ช.นนทพัทธ์ แนบเนียน '2/5 11 27-06-2024 12:39:00
12 27489 ด.ช.น้ำเพชร แก้วบุญเรือง '2/5 12 27-06-2024 12:39:00
13 27490 ด.ช.พัชรพล กระโจงแก้ว '2/5 13 27-06-2024 12:39:00
14 27491 ด.ช.พีรณัฏฐ์ หม่องยานะ '2/5 14 27-06-2024 12:39:00
15 27492 ด.ช.ภาณุพงษ์ ทรัพย์สมบูรณ์ '2/5 15 27-06-2024 12:39:00
16 27493 ด.ช.ภูวไนย ไชยศิลป์ '2/5 16 27-06-2024 12:39:00
17 27494 ด.ช.ยศพัชร์ ประสพสงค์ '2/5 17 27-06-2024 12:39:00
18 27495 ด.ช.วายุภัค อุปสาแก้ว '2/5 18 27-06-2024 12:39:00
19 27496 ด.ช.สิรภพ จันทจิตร '2/5 19 27-06-2024 12:39:00
20 27497 ด.ช.อัศวิน อุทธิยา '2/5 20 27-06-2024 12:39:00
21 27500 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เปรมฤทัย '2/5 21 27-06-2024 12:39:00
22 27501 ด.ญ.ชนิชาฎา ปาละใจ '2/5 22 27-06-2024 12:39:00
23 27502 ด.ญ.ฑิฆัมพร จำปาบุญเรือง '2/5 23 27-06-2024 12:39:00
24 27503 ด.ญ.ณัชพร วงค์พรมจักร '2/5 24 27-06-2024 12:39:00
25 27504 ด.ญ.ณัฐนันท์ กันติ๊บ '2/5 25 27-06-2024 12:39:00
26 27505 ด.ญ.ณิชกมล มาภิรมย์ '2/5 26 27-06-2024 12:39:00
27 27506 ด.ญ.ธมนวรรณ วรรณขัน '2/5 27 27-06-2024 12:39:00
28 27508 ด.ญ.พัชรภา ไพเราะ '2/5 29 27-06-2024 12:39:00
29 27509 ด.ญ.ภัคชนก หายทุกข์ '2/5 30 27-06-2024 12:39:00
30 27510 ด.ญ.เมษยา แปงนุจา '2/5 31 27-06-2024 12:39:00
31 27511 ด.ญ.ลักษิกา ตันรักษา '2/5 32 27-06-2024 12:39:00
32 27512 ด.ญ.วรัญญา ชัยเนตร '2/5 33 27-06-2024 12:39:00
33 27513 ด.ญ.วีรพรรณ วีระสายันต์ '2/5 34 27-06-2024 12:39:00
34 27514 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีอำคา '2/5 35 27-06-2024 12:39:00
35 27515 ด.ญ.สุปรียา ยศประเสริฐ '2/5 36 27-06-2024 12:39:00
36 27517 ด.ญ.ประการัง วาตรีบุญเรือง '2/5 38 27-06-2024 12:39:00
37 27753 ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วกอง '2/5 39 27-06-2024 12:39:00
38 27762 ด.ช.ภูวเนศวร์ อินต๊ะวงค์ '2/5 40 27-06-2024 12:39:00
39 28319 ด.ญ.ศศิธร เพ็ชร์อุดทา '2/5 41 27-06-2024 12:39:00
    ||   Export To Excel File