ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 26 กิจกรรม เล่าสู่กันฟัง

ครูที่ปรึกษา : นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26628 ด.ช.โชคทวี ทองยา '3/10 4 05-06-2024 11:18:01
2 26629 ด.ช.ณภัทร มาแก้ว '3/10 5 05-06-2024 11:18:01
3 26630 ด.ช.ทรอย ธันวา ปัญญาฟู '3/10 6 05-06-2024 11:18:01
4 26632 ด.ช.ธนกฤต ใจแก้ว '3/10 8 05-06-2024 11:18:01
5 26634 ด.ญ.ณัฏฐณิชา รู้ทำนอง '3/10 9 05-06-2024 11:18:01
6 26638 ด.ช.พลกฤต เงินปุ่นนาค '3/10 13 05-06-2024 11:18:01
7 26639 ด.ช.พีรณัฐ ลือนันต๊ะ '3/10 14 05-06-2024 11:18:01
8 26641 ด.ญ.กมลชนก ไชยพล '3/10 16 05-06-2024 11:18:01
9 26643 ด.ญ.จารุกัญญ์ ช่อสม '3/10 17 05-06-2024 11:18:01
10 26644 ด.ญ.ณฐยา ปิ่นแก้ว '3/10 18 05-06-2024 11:18:01
11 26645 นางสาวณัฐณิชา ตันต้าว '3/10 19 05-06-2024 11:18:01
12 26646 ด.ญ.ธารปภัสร์ พันธ์ประยูร '3/10 20 05-06-2024 11:18:01
13 26647 นางสาวนนท์ขวัญ อินต๊ะ '3/10 21 05-06-2024 11:18:01
14 26648 ด.ญ.นภาพร สูตรไชย '3/10 22 05-06-2024 11:18:01
15 26649 ด.ญ.นันทัชพร ธนะด้วง '3/10 23 05-06-2024 11:18:01
16 26650 ด.ญ.ปาลิดา อินปั๋น '3/10 24 05-06-2024 11:18:01
17 26652 นางสาวพิมพ์มาดา สมฤทธิ์ '3/10 25 05-06-2024 11:18:01
18 26653 ด.ญ.เพชรวารินทร์ เครือเถาว์ '3/10 26 05-06-2024 11:18:01
19 26654 ด.ญ.ภรภัทร ธิโนชัย '3/10 27 05-06-2024 11:18:01
20 26656 ด.ญ.มนัสนันท์ วงศ์ไชย '3/10 28 05-06-2024 11:18:01
21 26657 ด.ญ.วรรณณิศา ติ๊บสุนย์ '3/10 29 05-06-2024 11:18:01
22 26658 ด.ญ.วาสนา ปันนารินทร์ '3/10 30 05-06-2024 11:18:01
23 26660 ด.ญ.ศศิพิมล กาบแก้ว '3/10 31 05-06-2024 11:18:01
24 26751 ด.ช.วชิรวิทย์ แถวบุญตา '3/10 32 05-06-2024 11:18:01
25 26886 ด.ญ.จิรชยา บุญจฑิตย์ '3/10 33 05-06-2024 11:18:01
    ||   Export To Excel File