ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 23 กิจกรรม เด็กดีมีจิตอาสา

ครูที่ปรึกษา : นางสาววรรณภา หาญขว้าง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28003 ด.ช.ชินาธิป อินต๊ะเสน '1/3 1 29-06-2024 21:27:27
2 28005 ด.ช.ธนภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน '1/3 3 29-06-2024 21:27:27
3 28008 ด.ช.นิพันธ์ ทาธิ '1/3 6 29-06-2024 21:27:27
4 28011 ด.ช.พีรธัช อินต๊ะวิกุล '1/3 9 29-06-2024 21:27:27
5 28014 ด.ช.วีรภัทร นาคมุข '1/3 12 29-06-2024 21:27:27
6 28016 ด.ช.อติวิชญ์ มูลศาสตรสาทร '1/3 14 29-06-2024 21:27:27
7 28018 ด.ช.อัครเดช วงค์ปัญญา '1/3 16 29-06-2024 21:27:27
8 28026 ด.ญ.ทิมทิชากานต์ วิจิตรโชติ '1/3 24 29-06-2024 21:27:27
9 28028 ด.ญ.นิภาพรรณ เต่านันท์ '1/3 26 29-06-2024 21:27:27
10 28029 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ช่วยนาเขตร์ '1/3 27 29-06-2024 21:27:27
11 28030 ด.ญ.ประกายรัตน์ อุปการคำ '1/3 28 29-06-2024 21:27:27
12 28032 ด.ญ.พิชญธิดา เย็นใจ '1/3 29 29-06-2024 21:27:27
13 28040 ด.ญ.วณิชยา ทะทา '1/3 36 29-06-2024 21:27:27
14 28042 ด.ญ.ไอชญาณินท์ สุขเจริญ '1/3 38 29-06-2024 21:27:27
15 28128 ด.ญ.ธเนศวร การักษ์ '1/3 39 06-06-2024 09:21:03
16 28338 ด.ช.ณัฐกฤต ศรีเดช '1/3 41 29-06-2024 21:27:27
17 28147 ด.ญ.กฤตยา หน่อนันจา '1/6 25 01-07-2024 07:22:21
18 28152 ด.ญ.ณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร '1/6 30 29-06-2024 19:05:36
19 28154 ด.ญ.นันท์นภัส สามาลา '1/6 32 04-07-2024 13:09:36
20 28155 ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ '1/6 33 29-06-2024 19:57:44
21 28158 ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า '1/6 36 29-06-2024 20:05:34
22 28341 ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ '1/6 41 11-07-2024 13:30:50
    ||   Export To Excel File