ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 22 กิจกรรม บริหารจิต

ครูที่ปรึกษา : ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 24912 นายณัฐนนท์ ขัติยะ '6/2 1 06-06-2024 13:49:42
2 24948 นายณัฐกร สงบ '6/2 2 06-06-2024 13:49:42
3 25035 นางสาวธันยพร บัวดี '6/2 3 06-06-2024 13:49:42
4 25043 นางสาวศิริยากร ธนะวงศ์ '6/2 4 06-06-2024 13:49:42
5 25092 นางสาวเยาวลักษณ์ สารพัฒน์ '6/2 5 06-06-2024 13:49:42
6 25094 นางสาวรุริญา สิบปุ๊ด '6/2 6 06-06-2024 13:49:42
7 25095 นางสาววรรณิษา วรรณสุข '6/2 7 06-06-2024 13:49:42
8 25113 นายศุภกฤต สมฤทธิ์ '6/2 8 06-06-2024 13:49:42
9 25117 นางสาวจิรัชญา พุทธตาล '6/2 9 06-06-2024 13:49:42
10 25149 นายธีรภัทร กองใจ '6/2 11 28-06-2024 15:15:27
11 25157 นายศุภวิชญ์ วิไลพร '6/2 12 06-06-2024 13:49:42
12 25159 นางสาวกชกร สุขสุวรรณ '6/2 13 06-06-2024 13:49:42
13 25166 นางสาวธนภรณ์ คำมา '6/2 14 06-06-2024 13:49:42
14 25171 นางสาวปัญญดา สมบัติใหม่ '6/2 15 06-06-2024 13:49:42
15 25176 นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์ '6/2 16 06-06-2024 13:49:42
16 25178 นางสาวเสาวลักษณ์ เดชรส '6/2 17 06-06-2024 13:49:42
17 25179 นางสาวภัทรวรินทร์ กันทะเนตร '6/2 18 06-06-2024 13:49:42
18 25207 นางสาวณิฐินันท์ จันจี๋ '6/2 19 06-06-2024 13:49:42
19 25212 นางสาวพิริยา พงษ์อำไพ '6/2 20 06-06-2024 13:49:42
20 25222 นายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์ '6/2 21 06-06-2024 13:49:42
21 25230 นายภัทรพล คำราช '6/2 23 28-06-2024 15:14:48
22 25231 นายภานุพงศ์ อมรสิทธิ์ '6/2 24 28-06-2024 15:06:33
23 25238 นางสาวกานต์รวี ถิรพงศ์วัฒนา '6/2 25 28-06-2024 15:06:19
24 25253 นางสาวมณฑการณ์ ราญรอน '6/2 26 28-06-2024 15:05:54
25 25326 นางสาวณัฐณิชา คำบุบผา '6/2 27 06-06-2024 13:49:42
26 25336 นางสาวรุจิรา ท้าวภูธร '6/2 29 06-06-2024 13:49:42
27 25337 นางสาวลลิตา สอนแก้ว '6/2 30 06-06-2024 13:49:42
28 25341 นางสาวสิริยากร คนห้วย '6/2 31 06-06-2024 13:49:42
29 25343 นายกิตติธร ทะมา '6/2 32 06-06-2024 13:49:42
30 27077 นายธนสิทธิ์ ตันติธนวงศ์ '6/2 34 06-06-2024 13:49:42
31 27078 นายศิริโชค หัวนา '6/2 35 06-06-2024 13:49:42
32 27749 นางสาวณัชชา เพชรล้อม '6/2 36 06-06-2024 13:49:42
    ||   Export To Excel File