ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 21 กิจกรรม กีฬาเพื่อสุขภาพ

ครูที่ปรึกษา : นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28126 ด.ช.ณัฐพล แหมไธสงค์ '1/6 5 12-06-2024 19:30:51
2 28135 ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ กาใจ '1/6 13 28-06-2024 17:55:22
3 28180 ด.ช.ภาณุพงศ์ กาใจ '1/7 18 27-06-2024 13:20:13
4 26709 ด.ช.กิตติ์ดนัย คงคาชาติ '3/12 13 26-06-2024 12:26:39
5 26711 ด.ช.ศุภโชค พิบูลย์ '3/12 15 25-06-2024 20:13:32
6 26254 นายเกริกไกร รูปกลม '4/3 7 06-06-2024 11:59:08
7 26261 นายณัฐวุฒิ สารสม '4/3 8 06-06-2024 11:59:08
8 26347 นายปิยังกูร มูลพร้อม '4/3 18 06-06-2024 13:36:22
9 26377 นายชิติพัทธ์ ขัติยะ '4/3 22 06-06-2024 11:59:08
10 26417 นายณัฐภัทร ขัดแก้ว '4/3 30 06-06-2024 11:59:08
11 27741 นายชนกันต์ หนูจันทร์ '4/3 35 06-06-2024 11:59:08
12 28253 นายกรวิชญ์ ไชยโย '4/3 37 06-06-2024 13:36:12
13 28257 นายกฤษฎา ทิพย์ใจ '4/4 17 06-06-2024 13:35:50
14 25682 นายกีรติ ผัดเหวิ้น '5/4 5 06-06-2024 13:16:29
15 25691 นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ '5/4 8 06-06-2024 13:16:58
16 25718 นางสาวศตพร ศรีวิลัย '5/4 12 09-06-2024 14:57:52
17 25681 นายกฤตพจน์ ยาวิชัย '5/5 5 06-06-2024 13:15:14
18 25697 นายอภินันท์ ประยศ '5/5 7 06-06-2024 13:15:48
19 25688 นายธนภัทร นิกรรัมย์ '5/7 3 06-06-2024 13:16:37
20 25699 นายอัศนัย อินเทียมใจ '5/7 4 06-06-2024 13:19:28
21 25774 นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ '5/7 10 09-06-2024 15:04:30
22 25672 นางสาวภัทรนันท์ จรรยา '5/9 1 06-06-2024 13:12:32
23 25704 นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง '5/9 2 06-06-2024 12:32:54
24 25735 นายวีรเทพ ประพันธ์ '5/9 3 06-06-2024 12:32:47
25 25741 นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ '5/9 4 06-06-2024 13:10:42
26 25746 นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี '5/9 5 06-06-2024 12:32:10
27 25748 นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ '5/9 6 06-06-2024 13:11:13
28 25752 นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น '5/9 7 06-06-2024 13:11:38
29 25758 นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง '5/9 8 06-06-2024 12:31:22
30 25806 นายณัฐพล ใจติ๊บ '5/9 9 11-07-2024 13:18:16
31 25845 นายชยานันต์ ใจปราง '5/9 10 06-06-2024 12:30:32
32 25897 นายภาณุวัฒน์ มะธุรส '5/9 11 11-07-2024 13:16:18
33 25899 นายวิชเญศ หินกลม '5/9 12 11-07-2024 13:15:25
34 25902 นายสิทธิพัฒน์ นำแปง '5/9 13 11-07-2024 13:15:56
35 25913 นางสาวณัฐชา มูลชัย '5/9 14 11-07-2024 13:18:56
36 26164 นายฐากูร ราชเมืองมูล '5/9 15 11-07-2024 13:16:09
37 27657 นายชยันต์ ผดุงภักตร์ '5/9 16 11-07-2024 13:19:21
38 27684 นายอนุสร โพธิ์ศรี '5/9 17 06-06-2024 13:09:05
39 27707 นายกฤตเมธ ชัยเนตร '5/9 18 06-06-2024 12:29:49
40 27708 นายกิตติศักดิ์ กันทะเนตร '5/9 19 11-07-2024 13:19:45
41 27709 นายฉัตรมงคล ทาเนตร '5/9 20 06-06-2024 12:37:31
42 27710 นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล '5/9 21 06-06-2024 12:33:16
43 27711 นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น '5/9 22 06-06-2024 12:41:14
44 27712 นายธนภัทร ศรีบุตตะ '5/9 23 06-06-2024 12:45:32
45 27713 นายปกาสิต จินะสี '5/9 24 06-06-2024 12:36:04
46 27714 นายพีรวัส ราญรอน '5/9 25 06-06-2024 12:38:00
47 27715 นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา '5/9 26 06-06-2024 12:33:25
48 27716 นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา '5/9 27 11-07-2024 13:20:25
49 27717 นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ '5/9 28 06-06-2024 12:33:38
50 27718 นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ '5/9 29 06-06-2024 12:41:57
51 27721 นางสาวธิดาพร ระวิเวท '5/9 30 06-06-2024 12:35:16
52 27722 นางสาวธิดามาศ เจนใจ '5/9 31 06-06-2024 13:07:14
53 27723 นางสาวนภาพร ภาษิตเจริญทรัพย์ '5/9 32 06-06-2024 12:30:41
54 27725 นางสาวพนิตพร เจริญสุข '5/9 33 06-06-2024 13:10:55
55 27726 นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี '5/9 34 06-06-2024 13:10:25
56 27727 นางสาวลลนา วรรณสอน '5/9 35 06-06-2024 12:31:37
57 27728 นางสาววราภรณ์ สักลอ '5/9 36 06-06-2024 12:46:23
58 27743 นายศรัณย์ บุตรวงศ์ '5/9 37 06-06-2024 12:32:03
59 27751 นายอัครพล มามงคล '5/9 38 06-06-2024 12:35:50
    ||   Export To Excel File