ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 20 กิจกรรม English Song

ครูที่ปรึกษา : ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26589 ด.ช.กิตติชัย สุรัน '3/9 1 26-06-2024 09:02:28
2 26590 ด.ช.ฉัตรเมธี ไกลถิ่น '3/9 2 26-06-2024 09:02:28
3 26591 ด.ช.ณัฐกิตติ์ วิวัฒนาชัยกุล '3/9 3 26-06-2024 09:02:28
4 26592 ด.ช.ณิติภูมิ มาคำถา '3/9 4 26-06-2024 09:02:28
5 26593 นายธาดากร ศรีราม '3/9 5 26-06-2024 09:02:28
6 26594 ด.ช.ธีรธาดา พาที '3/9 6 26-06-2024 09:02:28
7 26595 นายนาวิน นันไชยกัน '3/9 7 26-06-2024 09:02:28
8 26597 ด.ช.พีรพัฒน์ แก้วกอง '3/9 9 26-06-2024 09:02:28
9 26598 ด.ช.ภพนิภัท ธะนะแก้ว '3/9 10 26-06-2024 09:02:28
10 26599 ด.ช.ภูริภัทร สมวรรณ '3/9 11 26-06-2024 09:02:28
11 26600 ด.ช.วชิรวิทย์ วงค์ลังกา '3/9 12 26-06-2024 09:02:28
12 26601 ด.ช.สุกฤษ หมื่นดวง '3/9 13 26-06-2024 09:02:28
13 26603 ด.ช.อัครชัย อิ่นคำ '3/9 15 26-06-2024 09:02:28
14 26604 ด.ช.อัครวินท์ อิ่นคำ '3/9 16 26-06-2024 09:02:28
15 26605 ด.ญ.กวิตา พิมพ์แพงรักษ์ '3/9 17 26-06-2024 09:02:28
16 26608 ด.ญ.ณัฐธิดา ยาสมุทร '3/9 20 26-06-2024 09:02:28
17 26611 ด.ญ.ธาดารัตน์ กาวี '3/9 23 26-06-2024 09:02:28
18 26614 ด.ญ.พิมพ์พิศา พิทักษ์ '3/9 25 26-06-2024 09:02:28
19 26615 นางสาวภัณฑิรา เนตรเมืองมา '3/9 26 26-06-2024 09:02:28
20 26618 ด.ญ.รัมภาพร มูลย่อง '3/9 29 26-06-2024 09:02:28
21 26620 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สุทาคำ '3/9 30 26-06-2024 09:02:28
22 26622 ด.ญ.สุนิษา ปิจอุด '3/9 32 26-06-2024 09:02:28
23 26047 นางสาวธัญทิพ ธิสงฆ์ '4/10 12 26-06-2024 08:14:06
24 26063 นางสาวปาณิสา ชัยวงค์แสน '4/10 18 26-06-2024 08:14:21
25 26071 นางสาวอริศรา แก้วเทพ '4/10 20 26-06-2024 08:14:32
26 26274 นางสาวณัฐวดี พันธุ์มาตร์ '4/10 29 26-06-2024 08:14:42
27 26050 นางสาวเกณิกา พุทธสาร '4/12 13 26-06-2024 08:14:58
    ||   Export To Excel File