ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 2 กิจกรรม โปรแกรมเมอร์น้อย

ครูที่ปรึกษา : ครูโยธิน ศิริเอ้ย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27934 ด.ช.ภูมิภัช ปันยศ '1/1 12 28-06-2024 16:14:38
2 28163 ด.ช.กวีเกียรติ รู้ธรรม '1/7 1 27-06-2024 11:11:01
3 28165 ด.ช.ชนะรบ สิงห์ตื้อ '1/7 3 27-06-2024 13:16:44
4 28171 ด.ช.ธนาขวัญ หมื่นอินทร์ '1/7 9 28-06-2024 12:07:17
5 28173 ด.ช.ธีรภัทร นันตาไชยวุฒิ '1/7 11 28-06-2024 12:07:26
6 28174 ด.ช.นนท์ธิวัฒน์ อุทธิยา '1/7 12 27-06-2024 13:27:30
7 28183 ด.ช.วรากร เลางาม '1/7 21 28-06-2024 12:06:42
8 27319 ด.ช.จิรภัทร อินแปง '2/1 2 06-06-2024 13:04:16
9 27237 ด.ช.นพณัฐ จันนวล '2/11 6 05-06-2024 15:54:12
10 26177 นายสิทธินนท์ ลิไธสงค์ '4/2 5 06-06-2024 12:44:01
11 26178 นายอาริยะ สารคำ '4/2 6 06-06-2024 12:43:55
12 27730 นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา '4/11 29 06-06-2024 12:39:45
13 26173 นายธามม์ ไชยยาเรศ '4/12 32 06-06-2024 09:44:42
14 25483 นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา '5/11 6 07-06-2024 11:24:10
    ||   Export To Excel File