ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 19 กิจกรรม นักสืบสังคมยุคดิจิทอล

ครูที่ปรึกษา : นายสาริกา นาเมืองรักษ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25607 นายปรเมศวร์ คำดวงดี '5/5 1 05-06-2024 08:56:27
2 25614 นายศุภณัฐ จุหลัน '5/5 2 05-06-2024 08:56:27
3 25664 นางสาวณัฏฐนิชา นามโคตร '5/5 3 05-06-2024 08:56:27
4 25669 นางสาวบัณฑิตา ยาวพร '5/5 4 05-06-2024 08:56:27
5 25689 นายธนภัทร์ รวงทอง '5/5 6 05-06-2024 08:56:27
6 25700 นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ '5/5 8 05-06-2024 08:56:27
7 25709 นางสาวน้ำฟ้า จุลศรี '5/5 9 05-06-2024 08:56:27
8 25754 นางสาวภัทราพร ปงใจ '5/5 11 05-06-2024 08:56:27
9 25767 นายธณัฐเทพ มีปาน '5/5 12 05-06-2024 08:56:27
10 25768 นายธัญพิสิษฐ์ สุริยะ '5/5 13 05-06-2024 08:56:27
11 25769 นายธีรภาพ ธิมาชัย '5/5 14 05-06-2024 08:56:27
12 25777 นายสรยุทธ ใจโน '5/5 15 05-06-2024 08:56:27
13 25786 นางสาวชนาภัทร บุตรพรม '5/5 16 05-06-2024 08:56:27
14 25788 นางสาวทิพย์ผกา ปันมะโน '5/5 17 05-06-2024 08:56:27
15 25790 นางสาวพิมพ์ชนก จำปาหอม '5/5 18 05-06-2024 08:56:27
16 25793 นางสาวรัตนาภรณ์ อินถา '5/5 19 05-06-2024 08:56:27
17 25798 นางสาวสุภัททรา แก้วจำปา '5/5 20 05-06-2024 08:56:27
18 25799 นางสาวสุลักคณา พรมนำ '5/5 21 05-06-2024 08:56:27
19 25801 นายกฤษฎาณธี คำแดง '5/5 22 05-06-2024 08:56:27
20 25810 นายทินภัทร ใจดี '5/5 23 05-06-2024 08:56:27
21 25819 นายภูริณัฐ ชดจอหอ '5/5 24 05-06-2024 08:56:27
22 25820 นายภูรีวัฒณ์ ทันใจ '5/5 25 05-06-2024 08:56:27
23 25831 นางสาวปนัสยา เเก้วกอง '5/5 26 05-06-2024 08:56:27
24 25887 นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม '5/5 27 05-06-2024 08:56:27
25 25988 นางสาวศรัญญา ขันแก้ว '5/5 30 05-06-2024 08:56:27
26 26170 นางสาวกนกวรรณ คนห้วย '5/5 31 05-06-2024 08:56:27
27 26815 นางสาวชมพูนุช แก้วตา '5/5 32 05-06-2024 08:56:27
28 27667 นายณัฐวุฒิ อุตธัง '5/5 33 05-06-2024 08:56:27
29 27668 นายนพัธน์สันต์ อ่อนศรี '5/5 34 05-06-2024 08:56:27
30 27669 นายพาคินทร์ ลุนากัน '5/5 35 05-06-2024 08:56:27
31 27670 นายสุทธิพัฒน์ แก้วมาลา '5/5 36 05-06-2024 08:56:27
32 27672 นางสาวกนกรดา มหามัด '5/5 37 05-06-2024 08:56:27
33 27674 นางสาวพรนภัส สุทธเสน '5/5 38 05-06-2024 08:56:27
34 27675 นางสาววทันยา ไชยราช '5/5 39 05-06-2024 08:56:27
    ||   Export To Excel File